2012. november 14.

KSH - Kutatás és fejlesztés, 2011


2011-ben Magyarországon a kutatás, fejlesztési tevékenység – az előző évihez viszonyítva, 
erőteljesebben – tovább élénkült. A K+F-ráfordítások 8,5%-kal emelkedtek, ezzel meghaladták a 336 milliárd Ft-ot, ami a GDP 1,2%-át tette ki a tavalyi 1,16%-hoz képest. 

A kutatóhelyek száma lényegében nem változott, mindössze 0,6%-os volt a növekedés 2010-hez viszonyítva. A K+F-létszám 2,6%-kal bővült, így 2011-ben közel 37 ezer kutató és közel 18 és félezer kutatási segéd- és egyéb személyzet foglalkozott K+F-feladatokkal.

A tényleges létszámnál kedvezőbben alakult a teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám, amely a 7,9%-os növekedés eredményeként mintegy 34 ezer főt tett ki, akik között a korábbi évekhez hasonlóan több mint kétharmad a kutatók aránya. A magas szakmai színvonal biztosítéka, hogy az összes K+F-létszám mintegy negyede tudományos fokozattal rendelkezik, a – szinte kivétel nélkül felsőfokú végzettségű – kutatók körében pedig arányuk meghaladja az egyharmadot.

2005 óta a K+F-tényleges létszám 11,4%-kal, a számított létszám ennél lényegesen jobban, 46,1%-kal nőtt, ami azt mutatja, hogy a munkaidő nagyobb hányadát, átlagosan több mint 60%-át – korábban 50%-nál kevesebbet – fordítottak kutatás, fejlesztési tevékenységre.

A ráfordítások folyó áron számított értéke 62%-kal lett magasabb, így az egy kutatóhelyre jutó ráfordítás 82,6 millió Ft-ról 112,2 millió Ft-ra emelkedett.

A ráfordítások GDP-ben mért aránya a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység értékelésére, nemzetközi összehasonlítására a leggyakrabban használt indikátor, de ezen kívül a K+F-nemzetgazdaságban betöltött szerepét jól szemléltetik más mutatók is. Így a K+F jelentőségének növekedését jelzi a K+F-foglalkoztatottak arányának alakulása az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva, amely 2005 óta egyértelmű növekedést jelez. Míg 2005-ben az összes foglalkoztatottnak mindössze 0,6, addig 2011-ben már csaknem 0,9%-a tartozott a kutatással foglalkozók körébe. A K+F-beruházások az összes beruházás %-ában szintén érzékelhetően emelkedtek, 0,7%-ról 0,9%-ra.

A ráfordítások költség, beruházás szerinti összetétele lényegesen csak hosszabb távon változik. A költségek növekedési üteme (8,9%) – mint szinte minden évben, így tavaly is – meghaladta a beruházásokét (6,7%), így részaránya valamelyest (0,2 százalékponttal) magasabb lett.

2011-ben az összes K+F-ráfordítás 88,6%-át a költségek jelentették, ezen belül a legnagyobb arányt, 57,6%-ot a személyi jellegű ráfordítások. A beruházások háromnegyed részét a gépek, berendezések beszerzése tette ki.

Az összes ráfordítás közel 45%-a, 147 milliárd Ft a kísérleti fejlesztésekkel összefüggésben merült fel, 21%-át pedig alapkutatásokra költötték. Ez utóbbi jellemzően a kutatóintézetek és a felsőoktatási kutatóhelyek tevékenységében játszik fontos szerepet, a közvetlen hasznosítási célú fejlesztés pedig a vállalkozási szektorban van túlsúlyban.

A K+F-ráfordítások források szerinti összetételének változása követte az eddigi tendenciát. A vállalkozások finanszírozásban betöltött szerepe az elmúlt évi növekedéshez képest kevésbé ugyan, de tovább erősödött (47,4%-ról 47,5%-ra), az állami költségvetésé pedig mérséklődött (39,3%-ról 38,1%-ra), annak ellenére, hogy a tavalyi visszaesést követően 5,1%-kal nőtt az innen származó összeg. Az EU 27 átlagához viszonyítva Magyarországon még mindig magas az állami források részesedése (EU-átlag 2010-ben 34,9%), és viszonylag alacsony az üzleti szféráé (EU-átlag 2010-ben 54,1%). A külföldről származó K+F-re fordított összegek évről évre nagyobb részarányt képviselnek, 2011-ben már 13,4%-ot, ami egy százalékponttal több, mint az előző évben. 2005-ig visszatekintve még inkább szembetűnő az egyes K+F-finanszírozásban részt vevők aktivitásának változása.

A K+F-eredményességét jellemzi a publikációs tevékenység alakulása is. 2011-ben a kutatóhelyek közel 10 600 könyvet jelentettek meg, 10%-kal többet, mint 2010-ben, ezek közül az idegen nyelven íródottak aránya 27%-ról 29%-ra nőtt, miután számuk az átlagot meghaladóan, 19,3%-kal lett magasabb. A különböző tudományos folyóiratokban lényegében az előző évivel megegyező számú, 29 000 cikket tettek közzé. Az elektronikus formában nyílvánosságra hozott tudományos művek száma, bár az elmúlt évihez viszonyítva lassúbb ütemben, de változatlanul dinamikusan emelkedett. Ily módon már több mint 4000 írás jelent meg. Továbbra is a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek jártak az élen a publikációs tevékenységben. Ebben a szektorban a 100 kutatóra jutó könyvek száma 2011-ben 120 volt, ami a kutató-fejlesztő intézetekhez viszonyítva kétszeres, a vállalkozásokhoz képest pedig 60-szoros érték. A cikkek vonatkozásában még nagyobbak a különbségek.

Az egyes szektorokban (vállalkozási, felsőoktatási, államháztartási) működő kutatóhelyek más-más jellemzőkkel rendelkeznek a K+F terén is. Alapfeladataik, céljaik, működési feltételeik lényegesen eltérnek egymástól, ebből adódóan a nemzetgazdaság K+F-tevékenységében betöltött szerepük is nagyon különböző lehet. Az utóbbi években a vállalkozások jelentősége egyre nő, és ez minden tekintetben megmutatkozik.

Míg a kutatóhelyek száma 2005-ről 2011-re összességében nem egészen 20%-kal lett több, addig az üzleti szektorban 90%-nál jobban emelkedett, így 2011-ben már majd minden második idetartozott. A K+F-kapacitását meghatározó feltételeinek változásában még nagyobbak a különbségek. A kutatás, fejlesztéssel foglalkozók tényleges létszáma nemzetgazdasági szinten 11%-kal, a vállalkozásoknál ezzel szemben kétszeresénél is jobban nőtt, miközben a kutató, fejlesztő intézeteknél, valamint a felsőoktatási szervezeteknél 10%-ot meghaladó a csökkenés. A változás nagyságrendileg hasonlóan alakult a teljes idejű dolgozókra átszámított létszámnál és a ráfordításoknál is.

A K+F-ráfordítások források szerinti összetételében szintén lényegi eltérések tapasztalhatók a
különböző szektorok között. Nyilvánvalóan a költségvetési kutatóhelyek finanszírozásában az állami költségvetés teszi ki a legnagyobb hányadot, de míg 2005-ben ez még 84,5%-ot, addig 2011-re már csak 77,3%-ot tett ki. Hasonló aránycsökkenés tapasztalható a felsőoktatási kutatóhelyeknél is, ahol 81,6%-ról 75,4%-ra csökkent. Ezzel szemben a K+F-ösztönző politika eredményeként a vállalkozásoknál a 4%-os állami részesedés 2011-re 14,5%-ra emelkedett. Bár a finanszírozásban a  külföldről származó összegek változatlanul az üzleti szférában játsszák a legjelentősebb szerepet, arányuk a 2005-ös 18,1%-ról 15,9%-ra csökkent, miközben a kutatóintézeteknél 4,7%-ról 11%-ra, az egyetemeken, főiskolákon 6%-ról 9%-ra nőtt.

A K+F-jellemzői nemcsak szektoronként, hanem azon belül is heterogén képet mutatnak. A vállalkozásoknál a tulajdonosok és a létszám-kategóriák szerinti bontás alapján egyaránt nagyon erős
koncentráció tapasztalható. 2011-ben a vállalkozási kutatóhelyek mindössze 9,5%-a működött a
legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, ugyanakkor ott dolgozott a kutatók közel fele, és
a K+F-ráfordítások 56,4%-a is itt merült fel. A kizárólag vagy részben külföldi tulajdonú cégekhez
tartozott a kutatóhelyek 14,4%-a, a kutatók és a K+F-ráfordításokból való részesedésük azonban
60% körüli volt.

A nemzetgazdasági ágak, ágazatok K+F-ráfordításainak alakulásában változatlanul a gyógyszergyártásé volt a vezető szerep, 49,2 milliárdos ráfordítással, de a számítógép, elektronikai, optikai termékek, valamint a járműgyártás területén is 15 milliárd Ft-nál többet költöttek kutatás, fejlesztésre.

A kutatás, fejlesztési tevékenység régiónkénti eloszlásában lévő egyenetlenség továbbra sem változott. Bár a kutatóhelyeknek csak mintegy fele található a Közép-Magyarország régióban, minden egyéb tekintetben közel kétharmados túlsúlya megmaradt, és Észak-Magyarország, valamint Dél-Dunántúl továbbra is sereghajtók.

Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum