2013. április 9.

KSH - Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok, 2013. március


Az eurózónát sújtó adósságválság gazdasági hatásai fékezőerőnek bizonyultak az európai konjunktúrában és a globális gazdaságban egyaránt. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a globális konjunktúra lendületvesztése 2012-ben is folytatódott: a világgazdaság 3,2%-kal bővült. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 2012-ben 1,4%-kal emelkedett a megelőző évihez képest.

• Az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2012-ben 2,2%- kal nőtt az előző évihez képest. Az ázsiai térségben Japán bruttó hazai termékének volumene 2012-ben 2,0, Kínáé 7,8%-kal emelkedett.

• A dél-európai országok gazdasági recessziója következtében 2012-ben az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes teljesítménye 0,3, az eurózóna tagállamainak együttes GDP-je 0,6%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenést mérsékelte az unió legnagyobb nemzetgazdaságának, Németország teljesítményének 0,7%-os bővülése.

• A kedvezőtlenül alakuló külső környezet és az alacsony belső kereslet hatására hazánk gazdasági teljesítménye – több mint másfél évig tartó növekedést követően – 2012 elején csökkenésbe fordult. Magyarország bruttó hazai terméke 2012 IV. negyedévében 2,7, az év egészében 1,7%-kal mérséklődött az előző évhez képest. (A konjunkturális folyamatokat jelző, előző negyedévhez viszonyított, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok szerint a IV. negyedévben 0,9%-os mérséklődés következett be.)

• A 2012. évi gazdasági teljesítményváltozás tekintetében az európai uniós rangsor utolsó harmadában helyezkedünk el. A régiós versenytársak közül Szlovákia és Lengyelország GDP-je növekedett (mindkettő 2,0%-kal), Csehországé viszont – hazánkénál kisebb mértékben – csökkent (1,3%). A régiónkból egyedül Szlovénia teljesített rosszabbul (-2,3%) hazánknál.

• A felhasználási oldalon – a recesszióba forduló uniós gazdaság és a magas bázis ellenére – a külkereskedelem 2012-ben is pozitívan járult hozzá a hazai gazdasági teljesítményhez: a kivitel 2,0%-kal növekedett, a behozatal pedig gyakorlatilag stagnált 2011-hez viszonyítva. (2012 IV. negyedévében az export és az import volumene egyaránt mérséklődött, amire utoljára 2009 III. negyedévében volt példa.) Az idegenforgalmat is magában foglaló szolgáltatások külkereskedelmében az export 1,2%-kal emelkedett, az import viszont stagnált. A külkereskedelmi forgalom döntő részét adó áruforgalomban a kivitel volumene 2,2%-kal emelkedett, a behozatalé gyakorlatilag stagnált. A romló cserearányok mellett a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában 2012-ben igen magas, 2203 milliárd forintos többlet keletkezett. Ennek következtében hazánk gazdasági nyitottsága tovább fokozódott: a nettó export aránya 7,8%-os volt a GDP-hez viszonyítva, ami 1,1 százalékponttal magasabb a 2011. évihez képest.

• A belső kereslet – a mérséklődő fogyasztás és az alacsony beruházási aktivitás miatt – 2012-ben nem támogatta a gazdasági növekedést. A bruttó hazai termék több mint kilenctizedét adó belföldi felhasználás 3,7%-kal maradt el a 2011. évi szinttől.

• A belföldi felhasználás közel hattizedét adó háztartások fogyasztási kiadása 2012-ben – az éven belül folyamatos csökkenés mellett – 1,4%-kal mérséklődött az előző évhez mérten. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott támogatások volumene 1,4, a kormányzattól kapott természetbeni juttatásoké – a gyógyszertámogatások volumenének jelentős csökkenése következtében – 4,9%-kal lett alacsonyabb. Összességében az ezen felhasználási tételekből álló háztartások tényleges fogyasztása 2,0%-kal lett kisebb.

• 2012-ben a közösségi fogyasztás volumene 0,5%-kal növekedett 2011-hez képest. A háztartások tényleges fogyasztása és a közösségi fogyasztás együtteséből álló, a belső kereslet több mint nyolctizedét kitevő végső fogyasztás 1,7%-kal csökkent.

• A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenének zsugorodása 2012 folyamán tovább folytatódott, mértéke 3,8% volt. A felhasználási tétel GDP-hez viszonyított aránya is csökkent: 17,2% volt, ez 0,7 százalékpontos mérséklődés 2011-hez viszonyítva.

• A bruttó állóeszköz-felhalmozás több mint nyolctizedét adó nemzetgazdasági beruházások volumene 2012 IV. negyedévében 7,9, az év egészében 5,2%-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A beruházásokon belül az építési beruházások 11%-kal csökkentek, ugyanakkor a gép- és berendezésberuházások 1,8%-kal növekedtek. A versenyszférában – a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adatai alapján – 2,7, a költségvetésben 18%-kal esett vissza a beruházási teljesítmény. A nemzetgazdasági ágak többségére továbbra is csökkenés volt jellemző. A legnagyobb beruházó nemzetgazdasági ágban, a feldolgozóiparban – az egy évvel azelőtti kiemelkedő, 24%-os növekedés után – 4,9%-os bővülés következett be. Egyes gépipari alágakban nagymértékű volt a növekedés.

• Ezen kívül emelkedést mértünk – főként a bel- és árvízvédelmi fejlesztések miatt – a közigazgatásban (13%), valamint – új frekvenciák vásárlásával és jelentős hálózatbővítéssel járó, II. negyedévi nagyberuházás következtében – az információ és kommunikáció területén (11%). A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül az ingatlanügyletek, valamint a szállítás, raktározás területén csökkent (5,1, illetve 2,4%-kal) a beruházási teljesítmény. Az uniós forrásból megvalósult egészségügyi és felsőoktatási intézményfejlesztések befejeződése miatt esett vissza a beruházások volumene az egészségügyi szolgáltatások (40%) területén, illetve az oktatásban (38%). Ezen kívül csökkenés volt megfigyelhető – az I. félévi üzletláncbővítések és -fejlesztések ellenére – a kereskedelemben (2,5%) és a mezőgazdaságban (1,9%) is.

• A készletek állománya 2012 első felében csökkent, a második félévben azonban jelentős mértékben emelkedett. Az év egészét tekintve – folyó áron – 76,9 milliárd forintos volt a készletek emelkedése 2011-hez képest.

• 2012-ben a belföldi felhasználási tételek mindegyike hozzájárult a gazdasági teljesítmény mérséklődéséhez: a végső fogyasztás 1,2, a belföldi felhalmozás 2,2 százalékponttal. Ezzel szemben a külkereskedelmi forgalom pozitív egyenlege 1,7 százalékponttal mérsékelte a GDP visszaesését.

• A termelési oldalon a nemzetgazdasági ágak többségében volumencsökkenés következett be. 2012-ben a bruttó hozzáadott érték volumene 1,9%-kal maradt el a 2011. évi szinttől, ezen belül az árutermelő ágazatok teljesítménye 4,3%-kal csökkent.

• A száraz nyári időjárás következtében a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2012-ben – a megelőző évi 22%-os növekedést követően – 21%-kal visszaesett, ami jelentős részben a növénytermesztés teljesítményével függ össze.

• Az európai konjunktúrával szoros kapcsolatban álló ipari teljesítmény 1,2%-kal mérséklődött 2012-ben az előző évhez képest. A csökkenés hátterében főként a visszafogottabb külső kereslet állt. Az iparon belül az energiaipar és – az I. félévi növekedés ellenére – a feldolgozóipar hozzáadott értéke egyaránt mérséklődött. A feldolgozóiparon belül az egyre nagyobb súllyal rendelkező járműgyártásban nagymértékű növekedés, a számítógépek, elektronikai és optikai termékek termelésében ugyanakkor jelentős visszaesés következett be.

• Az építőipar esetében 2012-ben folytatódott az évek óta tartó csökkenő tendencia, a visszaesés 6,4%-os volt 2011-hez képest. A termelés mindkét építményfőcsoportban zsugorodott. Az építőipari folyamatokat befolyásolta a lakásépítések és az építési engedélyek csökkenő száma.

• A szolgáltató ágazatok együttes teljesítményének mérséklődése 2012-ben átlag alatti, 0,5%-os volt. Az előző évhez hasonlóan a legjelentősebb mértékben a pénzügyi szolgáltatások teljesítménye csökkent (3,0%), amiben meghatározó volt a bankok hitelezési képességének és hajlandóságának mérséklődése. A lakossági és a vállalati hitelállomány egyaránt elmaradt a 2011. év végitől.

• 2012-ben a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág bruttó hozzáadott értéke 1,6%-kal csökkent. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás együttes hozzáadott értéke 1,1%-kal csökkent az előző évhez képest, amelyen belül a kereskedelem mérséklődő teljesítményét nem tudta
ellensúlyozni a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 1,3%-os növekedése. Ezen kívül csökkenést mértünk a művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatás (1,3%) az ingatlanügyletek (1,1%), valamint az üzleti szolgáltatások nemzetgazdasági ágakban (0,7%).

• A bruttó hozzáadott érték 5,2%-át előállító információ és kommunikáció területén 3,5%-kal bővült a teljesítmény 2012-ben. Ebben jelentős szerepe volt az információtechnológiai szolgáltatás növekedésének. A bővüléshez hozzájárult a mobilinternet használatának erőteljes növekedése, valamint a – VoIP-technológiának köszönhetően – bekapcsolt vezetékes telefonfővonalak számának emelkedése. A szolgáltatásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező – jellemzően államilag finanszírozott – közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás területén 0,2%-os volt a növekedés.

• 2012-ben a GDP 1,7%-os visszaeséséből 1,3 százalékpontnyi csökkenést az árutermelő ágazatok (a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar), 0,3 százalékpontnyit a szolgáltató ágazatok teljesítménye, valamint 0,1 százalékpontot a termékadók és -támogatások egyenlegének változása magyaráz.

• A rendelkezésre álló legfrissebb ágazati adatok alapján az ipar bruttó kibocsátása 2013 első hónapjában 1,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

• Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelése 1,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az energiaipar kibocsátása 2,5%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, a kis súlyú bányászaté pedig 16%-kal csökkent.

• A feldolgozóipari alágak közül a legnagyobb termelési értéket előállító járműgyártás volumene kiemelkedően, 17%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit. A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásában ugyanakkor – az egy évvel korábbihoz hasonló mértékű – 18%-os visszaesés történt. A termelésben a harmadik legnagyobb súlyú alág, az élelmiszeripar termelése gyakorlatilag az előző év szintjén maradt. A járműgyártás mellett további négy alágban (a fa- és nyomdaiparban; a vegyi anyag, termék gyártásában; a villamos berendezés gyártásában és az egyéb feldolgozóiparban) bővült a termelés, de mindez nem tudta ellensúlyozni a többi alág teljesítményének együttes csökkenését.

• A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy főre jutó ipari termelés januárban – az alkalmazásban állók számának 0,1%-os növekedése mellett – 1,8%-kal csökkent.• Az év első hónapjában az összes új rendelés 3,2%-kal visszaesett, ezen belül az új belföldi rendelések 7,8%-kal nőttek, míg az új külpiaci rendelések volumene 4,4%-kal csökkent. A január végi összes rendelésállomány azonban 37,8%-kal nagyobb volt a 2012 januárinál.

• Az ipari termelői árak januárban 0,9%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál, ezen belül a belföldi értékesítés árai 0,2%-kal, az exportértékesítésé 1,4%-kal. A belföldi értékesítésben az ágazatok többségében árcsökkenés volt, így a hazai keresletben jelentős súlyt képviselő energiaiparban is, a másik meghatározó, főként hazai piacra termelő élelmiszeripar árai azonban jelentősen, 7,3%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.

• Az építőipar kibocsátása a 2012. évi 5,9%-os csökkenés után idén januárban 4,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 6,8%-kal csökkent, ami elsősorban a lakásépítés jelentős visszaesésével magyarázható. Az egyéb építmények építése gyakorlatilag az előző év azonos időszakának szintjén maradt.

• Idén januárban 0,5%-kal kisebb volumenű új szerződést kötöttek, mint egy évvel korábban. Ezen belül az épületek építésére 31%-kal kevesebb, az egyéb építmények építésére azonban 65%-kal több új szerződést kötöttek. Ez utóbbi növekedés az előző évi alacsony bázis mellett néhány, közútfejlesztésre januárban kötött szerződésnek köszönhető. A hó végi szerződésállomány mintegy ötödével magasabb volt, mint egy évvel korábban.

• A kiskereskedelmi forgalom volumene 2013 januárjában 2,6%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított index januárban 0,4%-os mérséklődést jelez.

• Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai az első hónapban 2,8%-kal csökkentek, ezen belül a forgalom jelentős hányadát lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké 2,6, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szakboltoké pedig 4,3%-kal elmaradt az előző évitől. Eközben az élelmiszerek átlagosan 5,8, a szeszes italok, dohányáruk 13%-kal drágultak. A nem élelmiszertermékek esetében a tavaly januári emelkedés után 2013 januárjában 3,2%-kal csökkent a forgalom. A tevékenységcsoporton belül a legnagyobb mértékben az összforgalom több mint
negyedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai estek vissza (10,8%), de a szintén jelentős részesedésű könyv-, számítástechnika- és egyébiparcikk-kiskereskedelem volumene is 2,5%-kal mérséklődött. Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai idén januárban – a tavalyi, 10%-ot meghaladó bővülés után – 5,2%-kal mérséklődtek. Bár kismértékben, de növekedett a forgalom a textil-, ruházati és lábbeli-üzletekben (0,9%), valamint a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem esetében (0,4%). Az üzemanyagárak januári mérséklődése (1,2%) ellenére sem emelkedett a benzinkutak forgalma: az üzemanyag-kiskereskedelem eladásai 1,3%-kal maradtak el az előző év azonos időszakitól.

• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai – a 2012. januári 15%-os bővülés után – idén januárban 1,8%-kal emelkedtek.

• 2013 januárjában 404 ezer vendég 993 ezer vendégéjszakát vett igénybe a kereskedelmi szálláshelyeken. A vendégek száma 6,2, a vendégéjszakáké 4,9%-kal nőtt 2012. januárhoz képest. Az év első hónapjában mind a külföldiek, mind a belföldiek vendégforgalma bővült. A külföldi vendégek száma 9,8, a vendégéjszakáké 8,3%-kal növekedett. Ugyanakkor 3,1%-kal több belföldi vendég 1,4%-kal több vendégéjszakát töltött el a szálláshelyeken. A vendégforgalom közel kilenctizedét fogadó szállodák forgalma 6,0%-kal növekedett. A szállodák szobakihasználtsága átlagosan 33,4%-os volt, ami 0,3 százalékponttal magasabb a 2012. januárinál. A szálláshelyek bruttó árbevétele 15,5 milliárd forintot tett ki, folyó áron 3,6%-kal többet, mint egy évvel korábban, miközben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás árai – a nemzetgazdaságéval közel azonos mértékben – 3,6%-kal emelkedtek.

• Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó egységeivel együtt – 2013 januárjában mintegy 51 milliárd forint bevétele volt, melynek 83%-a a kereskedelmi, 17%-a pedig a munkahelyi vendéglátásból származott.

• 2012-ben 43,6 millió külföldi látogató érkezett hazánkba, 5,5%-kal több, mint 2011-ben. A növekedés nagyrészt az egynapos látogatások 6,9%-os bővülésének köszönhető, miközben a több napra látogatók száma ettől jóval kisebb mértékben, 1,0%-kal nőtt. A látogatók tartózkodási ideje mindössze 0,7%-kal emelkedett egy év alatt, ami az egy napra érkezők 6,9%-os növekedésének és a több napra érkezők tartózkodási idejének 2,1%-os mérséklődésének együttes következménye. 2012-ben a külföldre látogató magyarok száma 3,0%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, összesen 16,1 millióan utaztak külföldre Magyarországról. Az egy napra látogatók száma lényegében stagnált (–0,3%), a több napra kiutazók száma viszont 8,5%-kal visszaesett. A külföldön töltött közel 44 millió nap 15%-os zuhanást jelent 2011-hez viszonyítva, a külföldre látogatók azonban csak 3,5%-kal költöttek kevesebbet utazásaik során. Az utasforgalmi szolgáltatások 1175 milliárd forintot kitevő exportja és az 516 milliárd forintos importja következtében 659 milliárd forintos aktívumot mutat az utasforgalmi egyenleg, ami 1,1%-os romlást jelent az előző évhez képest.

• 2012-ben tovább folytatódott a külkereskedelemi termékforgalom bővülésének lassulása: az export és import 2011-ben mért 9,9%-os, illetve 6,7%-os volumenbővülését követően 2012-ben a kivitel 0,9%-kal emelkedett, a behozatal pedig stagnált. A tavalyi éven belül az első két negyedév exportját és importját egyaránt kismértékű növekedés jellemezte, ami a III. és a IV. negyedévben előbb stagnálásba, majd csökkenésbe váltott át.

• A külkereskedelem forintban mért árszínvonalát a devizaárszint mellett a forint árfolyama is befolyásolja. 2012-ben a forint a főbb devizákhoz képest 4,6%-kal értékelődött le, ezen belül az euróhoz mérten 3,3%, a dollárhoz viszonyítva pedig 12%-os volt a gyengülés mértéke. Az év egészében a forgalom forintban mért árszínvonala az exportban 2,9%-kal, az importban pedig 4,2%-kal emelkedett az előző évhez képest, így a cserearány 1,2%-kal romlott.

• A külkereskedelmi forgalom 2012 utolsó hónapjait jellemző csökkenő tendencia 2013 januárjában nem folytatódott tovább: az első becslés szerint a kivitel euróértéke 4,3, a behozatalé 5,2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg az év első hónapjában 318 millió euró aktívumot mutatott, 39 millió euróval kevesebbet, mint 2012 januárjában.

• 2013. január–februárban az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 339 milliárd forint volt, ami az egyenleg 53 milliárd forintos romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. Az államháztartás 2310 milliárd forintot kitevő bevétele 1,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, a 2649 milliárd forintos kiadása pedig 3,3%-os növekedést mutat. Az alrendszerek közül a központi költségvetés egyenlege 132 milliárd forinttal romlott, s a hiány 451 milliárd forintot tett ki. A társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami pénzalapok egyenlege javult (64 milliárd, illetve 15 milliárd forinttal), a többlet összege 62 milliárd, valamint 50 milliárd forintot tett ki az év első két hónapjában.
 


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum