2013. április 11.

KSH - A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2012

  • 2012. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek száma 1 millió 806 ezer volt, 16 és fél ezerrel több, mint egy évvel korábban. A növekedés a bejegyzett vállalkozások számának közel 15 ezres, a nonprofit szervezetek számának 2 ezret meghaladó növekedéséből adódott össze, miközben a költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek valamint az egyéb szervezetek száma összességében 740-nel csökkent.
  • A gazdasági szervezetek számának bővülési üteme elmaradt az előzőévekben tapasztalt növekedés mértékétől, mely egyértelműen a vállalkozások számának kisebb mértékű emelkedéséből adódik. A kevesebb cégbejegyzés – a visszaélések visszaszorítása érdekében hozott – törvényi változásokkal, ezen keresztül pedig a cégalapítás megszigorításával magyarázható. 
  • Egyrészt 2012. január 1-jétől megszűnt az egyórás cégbejegyzés, az adószám kiadása csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes ellenőrzése után történhet meg. Ezzel a lépéssel megpróbálják kizárni a cégalapításból azokat a személyeket, akik korábbi cégeikben adósságokat hagytak maguk után, illetve jogsértést követtek el. Az adóhatóság a vizsgálat lefolytatása után meg is tagadhatja az adószám kiadását. 
  • Másrészt 2012. március 1-jétől megemelkedett a cégbejegyzési illeték, illetve további jogszabályi szigorítások léptek életbe a cégalapításoknál.
A regisztrált vállalkozások

A regisztrált vállalkozások számának növekedését a társas vállalkozások és az önálló vállalkozók számának együttes bővülése eredményezte. 2012 végén mintegy 1 millió 666 ezer vállalkozást tartottunk nyilván, közel 15 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. A társas vállalkozások számának bővülése a korábbi évekhez hasonlóan tovább folytatódott, mértéke viszont az előző évi érték ötödére esett vissza, 2012-ben csupán 1,1% volt. A társas vállalkozások számának kisebb mértékű emelkedése a már korábban említett jogszabályi változásokkal magyarázható. Az önálló vállalkozók száma szintén emelkedett, de a növekedés mértéke tovább csökkent, 2012-ben az előző évi értéknél 0,6 százalékponttal kevesebb, mindössze 0,8% volt.

A társas vállalkozások száma 2012. december 31-én kevéssel meghaladta a 600 ezret, ami 6 és fél ezerrel volt több, mint egy évvel korábban. A január–februári növekedés után az év további hónapjaiban stagnált a társas vállalkozások száma. A legnagyobb növekedést továbbra is a társas vállalkozások közel héttizedét kitevő korlátolt felelősségű társaságok tekintetében regisztráltuk. Az emelkedés mértéke visszaesett az előző évhez képest. Számuk az elmúlt egy évben 4,3%-kal, 16 és fél ezerrel emelkedett. A korlátolt felelősségű társaságok mellett a részvénytársaságok száma is átlagot meghaladóan nőtt, 3,2%-kal haladta meg a 2011. decemberi szintet.

A korábbi évek tendenciája folytatódott, míg a jogi személyiségű gazdasági társaságok száma emelkedett, addig a jogi személyiséggel nem rendelkezőké tovább csökkent, mind a betéti társaságok, mind a közkereseti társaságok száma hónapról hónapra kevesebb lett (egy év alatt összesen 5,5, illetve 6,2%-kal).

A nyilvántartásba vett önálló vállalkozók száma (korábbi elnevezésük egyéni vállalkozások) 2012 végén több mint 1 millió 65 ezer volt, – az elmúlt év folyamán 0,8%-kal emelkedett. A munkavégzés jellege szerint a mellékfoglalkozásúak 42,6%-ot, a főfoglalkozásúak 32,9%-ot, a nyugdíjasok pedig 24,4%-ot képviseltek. Míg a mellékfoglalkozásúak és a főfoglalkozásúak körében emelkedést tapasztaltunk, addig a nyugdíjas egyéni vállalkozók száma csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az egyéni vállalkozók (korábbi elnevezésük egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók) aránya 34,6% volt az összes önálló vállalkozáson belül. Számuk az elmúlt kétévi emelkedés után ismét csökkent, 2012-ben 4,3%-kal.

A vállalkozások területi megoszlása a társas vállalkozások és az önálló vállalkozók esetében rendkívül eltérő képet mutat. Ezért a területi elhelyezkedésüket érdemes külön vizsgálni. A társas vállalkozások több mint felét Közép-Magyarországon jegyezték be, a többi régió részesedése 6,3–8,4% között mozog. Az önálló vállalkozók tekintetében az eloszlás sokkal kiegyenlítettebb: Közép-Magyarország 22,2%-os részesedését a többi régió 9,2–19,5%-kal követi.

A vállalkozások összességének főtevékenység szerinti megoszlását vizsgálva a vállalkozások több mint negyede a mezőgazdaságban tevékenykedik, további jelentősebb ágazatok az ingatlanügyletek (13%), a kereskedelem (12,4%), valamint a szakmai, tudományos tevékenység (jogi, számviteli, adótanácsadói, mérnöki tevékenység; 10,3%). A mezőgazdasági vállalkozások aránya az őstermelők 2008. évtől kötelező regisztrációját követően nőtt meg ilyen mértében, ezért érdemes külön-külön is áttekintenünk a társas, illetve az önálló vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlását.

A társas vállalkozások esetében a legtöbb vállalkozást a kereskedelemben regisztráltuk (23,8%), utána következik a szakmai, tudományos tevékenység (16,3%) és az építőipar (9,8%). Az egyéni vállalkozók esetében a legtöbb vállalkozás szintén a kereskedelemben található (16,8%); további jelentősebb ágazatok – hasonlóan a társas vállalkozásokhoz – a szakmai, tudományos tevékenység (12,2%) és az építőipar (9,8%). A már korábban említett őstermelőket az egyéb önálló vállalkozók között tartjuk nyilván.

Körükben a mezőgazdaságban tevékenykedők aránya megközelíti a 60%-ot, és további negyedük az ingatlanügyletek ágazatban lakáskiadással foglalkozik. A vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása a korábbi évekhez képest változatlan. A vállalkozások 99,7%-a kisvállalkozás (ezen belül a 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező mikrovállalkozások aránya 97,8%). A középvállalkozások aránya 0,3%, a nagyvállalkozásoké pedig mindössze 0,1%.

Új regisztrációk

Az újonnan regisztrált vállalkozások száma 2012-ben közel 99 ezer volt, ez 18,4%-kal maradt el a 2011-ben történt bejegyzések számától. Mind a társas vállalkozások, mind az önálló vállalkozók regisztrációinak száma csökkent. Míg a társas vállalkozások esetében a visszaesés közel 40%-os volt, addig az önálló vállalkozások esetében csupán 3%. Az önálló vállalkozókon belüli új egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételének a száma nagyobb mértékben, 10,9%-kal esett vissza.

Főtevékenység szerint az új regisztrációk száma a társas vállalkozások körében kivétel nélkül minden ágazatban visszaesett a 2011. évi regisztrációkhoz képest. A legnagyobb mértékű csökkenést az építőiparban (46,1%) és a pénzügyi, biztosítási tevékenység (43,9%) területén tapasztaltuk. Az egyéni vállalkozók némileg más képet mutatnak. Körükben 2 ágazat kivételével csökkent az újonnan indult vállalkozások száma. Emelkedést figyeltünk meg a mezőgazdaságban (67,6%) és az ingatlanügyletekben (1,6%). Átlagot meghaladóan, a társas vállalkozásokhoz hasonlóan, az építőiparban és a pénzügyi, biztosítási tevékenységben csökkent a nyilvántartásba vételek száma.

Felszámolások

A társas vállalkozások körében indított felszámolási eljárások száma 2012-ben közel 7 és fél ezer volt, ez 17,5%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Így már elmondhatjuk, hogy az utóbbi két évben visszaesett a felszámolások száma. A legnagyobb arányú visszaesést a betéti társaságoknál tapasztaltuk: az indított eljárások száma a 2011. évi 1754-gyel szemben az elmúlt évben 973 volt, ez 44,5%-os mérséklődést jelent. A felszámolások száma – az előző évhez hasonlóan – csupán a részvénytársaságok esetében emelkedett 2,9%-kal, 2012-ben 106 cég ellen indult ilyen eljárás.

A hitelezők a legtöbb eljárást – a korábbi évekhez hasonlóan – a kereskedelmi, szállítási és szálláshely-szolgáltatási ágazatokban, valamint az építőiparban indították a vállalkozások ellen: előbbiek száma 3003, utóbbiaké 1225 volt. Arányaiban is a legtöbb felszámolási eljárás e tevékenységekkel foglalkozók körében indult az összes regisztrált vállalkozás számához viszonyítva. A legstabilabb ágazatcsoportnak a közigazgatás, oktatás és egészségügy bizonyult.

2012-ben a nagyvállalkozások kivételével minden létszám-kategóriában visszaesett a felszámolások száma az előző évi értékekhez képest. A kisvállalkozások esetében 17,4%-kal indult kevesebb felszámolási eljárás, mint 2011-ben. A középvállalkozások kategóriájában indított felszámolási eljárások száma – az előző évek tendenciájához hasonlóan – tovább esett: a 2011. évi szint kétharmadára. Eközben a nagyvállalkozások felszámolásainak száma az előző évi 5-tel szemben, 2012-ben 8 volt.

Területi vonatkozásban megállapíthatjuk, hogy minden régióban esett a felszámolások száma. A legnagyobb visszaesést éppen abban a középdunántúli régióban regisztráltuk 45,4%-kal, amelyikben az előző évben egyedüliként emelkedett a felszámolások száma. A többi régióban a csökkenés 10-20% körüli, bár Észak-Magyarországon, az előző évhez hasonlóan csak 5%-kal indult kevesebb eljárás.

Végelszámolások

A társas vállalkozásuk lezárására a végelszámolást választók száma tovább nőtt, a 2011-ben tapasztalt – előző évhez viszonyított –kiugróan magas, 78,6%-os növekedés után számuk, 2012-ben további 8,5%-kal emelkedett. Az összes végelszámolási eljárás 2012-ben közel 25 ezer volt. Legnagyobb számban a korlátolt felelősségű táraságok tulajdonosai döntöttek vállalkozásuk lezárásáról, 14 és fél ezer esetben. Arányaiban is ezek száma emelkedett a legnagyobb mértékben, ötödével több végelszámolási eljárást indítottak körükben, mint 2011-ben. A jogi személyiségű gazdasági társaságok közül a részvénytársaságok esetében az előző évinél kisebb mértékű emelkedést tapasztaltunk (3,4%). Ezzel ellentétben a jogi személyiség nélküli társas vállalkozások (betéti társaságok) végelszámolásainak a száma csökkent 2012-ben.

A végelszámolások száma a mezőgazdaságban, az iparban és az építőiparban csökkent az előző évhez képest, a többi ágazatban nőtt. A legjelentősebb emelkedést éppen az információs, kommunikációs vállalkozások körében tapasztaltuk, ahol a megelőző évben a legkisebb mértékű volt az emelkedés. Habár az építőiparban csökkent a végelszámolást választó vállalkozások száma, arányaiban még mindig ebben az ágazatban döntenek szinte a legtöbben a vállalkozásuk lezárásáról. A legmagasabb arányú a végelszámolások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenységgel foglalkozók körében, míg ebben a tekintetben a legalacsonyabb mutatóval a közigazgatás, oktatás és egészségügy rendelkezik.

Végelszámolási eljárást döntően a mikrovállalkozások körében indítottak a tulajdonosok: az összes eljárás 98,3%-át, számuk 8,9%-kal nőtt az elmúlt évben. A középvállalkozások esetében az emelkedés 15,6%-os volt, míg a nagyvállalkozások végelszámolásainak száma nőtt, a tavalyi 4-gyel szemben idén 5 eljárás indult.

A régiókat számba véve a legtöbb vállalkozást felmutató KözépMagyarországon emelkedett a legnagyobb arányban a cégbezárások száma (34,6%). Kisebb arányú növekedés volt még az észak-alföldi és a dél-dunántúli régiókban, míg a többi régióban csökkent a végelszámolások száma. A másik végletet Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl képviselték, ahol feleannyi eljárás indult, mint egy évvel korábban.

Csődeljárások

A csődeljárások száma 2012-ben 105 volt, ez kicsit elmaradt az előző évi 108-tól. A korábbi csődszabályozás nehézkes volt, az adós csak a hitelezők minősített többségi hozzájárulásával juthatott fizetési moratóriumhoz, amit rendszerint nem kapott meg. A módosított csődtörvény rögtön fizetési haladékot ad a kérelmezőnek, és 90 napot biztosít a hitelezőkkel történő megegyezésre azáltal, hogy célja a felszámolás kiváltása. 2009. szeptemberi bevezetése óta ugrásszerűen növekedett a csődeljárások száma, az azt megelőző évi pár darabbal szemben. 2008-ban mindössze 2 ilyen eljárást indítottak, 2009-ben már 31-et, és ebből 20-at szeptember után. 2010-ben újabb rendkívüli növekedés következett be, megnégyszereződött a csődeljárások száma, 123 eljárás indult. 2011-ben viszont 12,2%-os visszaesés következett be, 108 eljárás
megindításával.

Megszűnések

A vizsgált gazdálkodási formák (lásd Táblázatok – 11. tábla) körében összességében a megszűnések száma a tavalyi évi növekedés után 2012-ben tovább emelkedett. 2012-ben 17,9%-kal több szervezet szűnt meg, mint 2011-ben. A megszűnések számának emelkedése továbbra is az egyéni vállalkozók nagyszámú megszűnésének következménye, de ebben az évben a tavalyi évvel ellentétben a társas vállalkozások megszűnéseinek a száma is emelkedett. Míg az egyéni vállalkozók körében a megszűnéseket tekintve 24,1%-os emelkedést mértünk, addig a társas vállalkozások esetében a növekedés 10,9% volt.

Korábban a társas vállalkozások esetében eltérő tendencia jellemezte a jogi személyiségű és a jogi személyiség nélküli vállalkozásokat. Míg a jogi személyiségűek megszűnéseinek száma kis mértékben emelkedett, addig a jogi személyiség nélkülieké csökkent, 2012-ben viszont mindkét formában működő vállalkozások esetében emelkedett a megszűnések száma, és az emelkedés mértéke is szinte megegyezett (10,6, illetve 11,5%).

A társas vállalkozások esetében a megszűnések száma kivétel nélkül minden ágazatban emelkedett. A legnagyobb arányú növekedés a közigazgatás, oktatás, egészségügy ágazatcsoportban és a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén következett be. Utóbbi esetében már az előző években is több megszűnés történt, mint az azt megelőző évben. A legkisebb mértékű emelkedés az építőiparban következett be, csupán 2,2%. Az egyéni vállalkozók gazdasági ágak szerinti megszűnéseinek száma hasonló képet mutat. Körükben is a legnagyobb arányú megszűnés a közigazgatás, oktatás, egészségügy ágazatcsoportban, a legkisebb arányú pedig az építőipar területén történt.

A megszűnések 98,3%-a a mikrovállalkozásokat érintette, körükben az emelkedés mértéke 18,3% volt. A középvállalkozások esetében ötödével csökkent, nagyvállalkozások esetében pedig ötödével nőtt a megszűnések száma. A régiókat tekintve a megszűnések száma Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon emelkedett a legnagyobb, Észak-Alföldön a legkisebb mértékben.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum