2013. július 26.

KSH - A nemzetgazdasági beruházások 9 százalékkal csökkentek, 2013. június

A globális konjunktúrára továbbra is a lendületvesztés a jellemző: a Világbank legfrissebb előrejelzése szerint a globális gazdaság teljesítménye 2013-ban 2,2%-kal fog növekedni. 2013 I. negyedévében a túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A nagy nemzetgazdaságok közül az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2013 I. negyedévében 1,8%-kal1 bővült az előző év azonos időszakához képest. Az ázsiai térségben Japán bruttó hazai terméke 0,2%-kal, Kínáé 7,7%-kal növekedett.

2013 január–márciusában az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes teljesítménye 0,7%-kal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. A legjelentősebb nemzetgazdaság, Németország GDP-je is mérséklődött, 2013 első három hónapjában 0,3%-kal. Az eurózóna gazdasági teljesítménye 1,1%-kal volt alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél.

2013 I. negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye: 0,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nemzetközi összehasonlítások során alkalmazott szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint 0,3%-kal csökkent a gazdasági teljesítmény, amellyel az uniós rangsor középmezőnyében helyezkedünk el. Az előző negyedévhez képest – szintén szezonálisan és naptárhatással kiigazított index alapján – az I. negyedévben 0,7%-kal növekedett hazánk teljesítménye.

A felhasználási oldalon a külkereskedelem az európai dekonjunktúra ellenére is pozitívan járult hozzá a gazdasági teljesítményhez 2013 I. negyedévében, ugyanakkor csak mérsékelni tudta a belső fogyasztás okozta gazdasági visszaesés mértékét. 2013 január–márciusában az export 1,3, az import – fél év csökkenést követően – 0,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelem döntő részét adó áruforgalomban a kivitel volumene 1,3, a behozatalé 0,8%-kal lett nagyobb. Az idegenforgalmat is magába foglaló szolgáltatások külkereskedelmében az export 1,3, az import 1,1%-kal
bővült.

Hazánkat magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi: javuló cserearányok mellett a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában 562 milliárd forintos többlet keletkezett, ami a GDP 8,7%-át jelenti. (A korábbi évek I. negyedéveit tekintve az elmúlt 18 évben nem volt ilyen magas az arány.)

2013 január–márciusában a bruttó hazai termék 91%-át adó belső kereslet – a másfél éves csökkenő tendenciát folytatva – 1,5%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól.

A belső kereslet közel hattizedét adó háztartások fogyasztási kiadása 2013 első három hónapjában 0,6%-kal mérséklődött az egy évvel korábbi szinthez képest. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a közlekedés és az egyéb szolgáltatások (például biztosítások) esetén csökkent a volumen, míg az élelmiszerek és a lakásszolgáltatások esetében stagnált.

A kisebb súlyúak körében a hírközlésre, valamint a szabadidő, kultúrára fordított kiadások növekedtek. A háztartások részére – a kormányzat és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények által – adott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,7%-kal lett alacsonyabb. Az ezen felhasználási tételekből álló háztartások tényleges fogyasztása 1,2%-kal csökkent.

A közösségi fogyasztás volumene 2,6%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. A háztartások tényleges fogyasztása és a közösségi fogyasztás együtteséből álló, a belső kereslet közel kilenctizedét kitevő végső fogyasztás 1,4%-kal lett alacsonyabb, amellyel a mérséklődés már több mint egy éve tart.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenének zsugorodása tovább folytatódott, mértéke 2013 I. negyedévében 5,6% volt. A felhasználási tétel GDP-hez viszonyított aránya is csökkent: 13,0% volt, ami 0,8 százalékpontos mérséklődést jelent a 2012. I. negyedévi értékhez viszonyítva.

Az év első három hónapjában a bruttó állóeszköz-felhalmozás nyolctizedét adó nemzetgazdasági beruházások volumene 8,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, amely az előző három év legnagyobb mértékű visszaesése. A beruházásokon belül a gép- és berendezésberuházások 0,4%-kal növekedtek, az építési beruházások ugyanakkor 19%-kal lettek alacsonyabbak. A versenyszférában – a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adatai alapján – 9,7%-kal zsugorodott, a költségvetésben viszont 3,5%-kal bővült a beruházások volumene.

A nemzetgazdasági ágak többségére a visszaesés volt a jellemző. A legnagyobb beruházó nemzetgazdasági ágakban csökkenés következett be. A feldolgozóiparban 13%-kal visszaesett a beruházási teljesítmény, számos nagyértékű projekt befejeződése miatt. Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág beruházásai – a lakásépítések alakulásával összefüggésben – 20%-kal zsugorodtak. A szállítás, raktározás területén – a jelentős volumenű jármű-beszerzések ellenére – 4,7%-os mérséklődés következett be. A beruházások befejeződése határozott visszaesést okozott számos kisebb súlyú ágban: az energiaiparban (30%), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatcsoportban (21%), az egészségügyi szolgáltatások területén (20%) és az oktatásban (15%). A pénzügyi szolgáltatás területén lényegében stagnáltak (+0,3%) a beruházások. Növekedés mindössze hat nemzetgazdasági ágban történt. Számottevő bővülés volt a víz- és hulladékgazdálkodás területén (39%), illetve az árvíz-védekezési és katasztrófavédelmi fejlesztések következtében a közigazgatásban (35%). Az építőiparban 5,6%-kal emelkedett a beruházási teljesítmény.

2013 I. negyedévében a készletek állománya – folyó áron – 3,4 milliárd forinttal emelkedett, szemben az egy évvel ezelőtti 0,7 milliárd forintos csökkenéssel.

A termelési oldalon az egyes nemzetgazdasági ágak teljesítménye heterogén volt. 2013 I. negyedévében a bruttó hozzáadott érték volumene 0,9, ezen belül az árutermelő ágazatoké 1,2%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest.

A mezőgazdaság hozzáadott értéke 2013 I. negyedévében – az előző évi alacsony bázist követően – 12%-kal emelkedett.

Az év első három hónapjában az ipar teljesítménye 3,2%-kal csökkent, ezen belül a feldolgozóipar 2,5%-os mérséklődését meghaladta az energiaipar visszaesése. A feldolgozóiparon belül az egyre nagyobb súllyal rendelkező járműgyártás területén – a dinamikus exportértékesítés hatására – nagymértékű növekedés, a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártásában jelentős visszaesés történt.

Az építőipar hozzáadott értéke január–márciusban 4,2%-kal emelkedett. (Ezt meghaladó növekedésre utoljára 2007 I. negyedévében volt példa.) A termelés mindkét építményfőcsoportban bővült.

Az előző évi mérséklődést követően 2013 I. negyedévében 0,8%-kal csökkent a szolgáltató szektor teljesítménye.

A nem árutermelő ágak közül a legjelentősebb mértékben az üzleti szolgáltatások teljesítménye csökkent (4,0%). A pénzügyi szolgáltatások hozzáadott értéke 1,3%-kal lett alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez képest. A hitelezési piacra továbbra is alacsony aktivitás volt jellemző, a biztosítási ágazat teljesítményét pedig az élet- és a nem-életbiztosítások számának csökkenése mérsékelte. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatcsoport hozzáadott értéke 1,1%-kal mérséklődött, ezen belül a kereskedelem csökkenő teljesítményét nem tudta ellensúlyozni a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás – a szálláshely-forgalom növekedéséből fakadó – bővülése. Emellett még mérséklődés volt a – jellemzően államilag finanszírozott – közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás körében (0,5%).

A legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek területén emelkedett a hozzáadott érték volumene (0,9%). Ezen kívül még növekedés történt a művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatás, valamint a szállítás, raktározás teljesítményében (0,6, illetve 0,4%). Az információ, kommunikáció területén – a magas bázis következtében – gyakorlatilag stagnált az I. negyedévi hozzáadott érték (+0,2%).

A külkereskedelmi termékforgalomban a 2013. január–áprilisi időszakra vonatkozó első becslés szerint az export euróértéke 2,7%-kal, az importé 1,6%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg az első négy hónapot 2440 millió eurós aktívummal zárta, 317 millió euróval többel, mint egy évvel korábban.

2013. I. negyedévében a termékek kivitelének és behozatalának volumene szinte nem változott az egy évvel korábban mérthez képest.

Az időszakon belül januárban a kivitel és a behozatal volumenét még egyaránt kismértékű növekedés jellemezte, mely márciusra a forgalom mindkét irányában egyszámjegyű csökkenésbe fordult. Az első három hónap átlagában az export forintárszintje 0,4%-kal, az importé 1,2%-kal csökkent, így a cserearány 0,8%-kal javult. A vizsgált időszakban a forint a főbb devizákhoz képest 0,2%-kal erősödött, ezen belül az euróhoz képest 0,1, a dollárhoz mérten pedig 0,7% volt a felértékelődés mértéke.

2013 január–májusában az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 559 milliárd forint volt, ami az egyenleg 215 milliárd forintos romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest.

Az államháztartás 5985 milliárd forintot kitevő bevétele 5,4%-kal több az egy évvel korábbinál, a 6544 milliárd forintra teljesülő kiadása pedig 8,7%-kal haladta meg a 2012. január–májusit. Az alrendszerek közül a központi költségvetés egyenlege 324 milliárd forinttal romlott, s a hiány 728 milliárd forintot tett ki. A második legnagyobb alrendszert jelentő társadalombiztosítási alapok esetében a mérleg 124 milliárd forinttal javult, s 121 milliárd forintos többlet keletkezett. A legalacsonyabb összegű egyenlegváltozás a legkisebb alrendszert jellemezte: az elkülönített állami pénzalapok mérlege 15 milliárd forinttal vált kedvezőtlenebbé az előző év azonos időszakához képest, amelynek ellenére a bevételek összege még mindig meghaladta a kiadásokét (47 milliárd forinttal).

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum