2013. október 3.

KSH - A háztartások és a közösségi fogyasztás 0,4 százalékkal csökkent 2013. I. félévben

A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a globális gazdaság teljesítménye 2013-ban 3,1%-kal bővül. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 2013 II. negyedévében – az I. negyedévi 0,6%-os bővülést követően – 1,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az előzetes adatok alapján 2013 I. félévében az Európai Unió (EU-27)  tagországainak együttes teljesítménye 0,3%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenésben számottevő szerepet játszik a dél-európai országok recessziója. Az unió legnagyobb nemzetgazdaságának, Németországnak a teljesítménye gyakorlatilag stagnált (+0,1%2). Az eurózóna bruttó hazai terméke 0,7%-kal volt alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél.

2013 első hat hónapjában az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 1,5, Kínáé 7,8, Japáné 0,7%-kal bővült az egy évvel azelőttihez képest.

A nyers (kiigazítás nélküli) adatok szerint Magyarország bruttó hazai terméke a 2013. I. negyedévi 0,9%-os csökkenést követően 2013 II. negyedévében 0,5%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, vagyis megállt a gazdasági teljesítmény több mint egy éve tartó visszaesése. 2013 I. félévében a GDP volumene összességében 0,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított indexek alapján – 2013 I. negyedévében 0,6%-kal növekedett, a II. negyedévben gyakorlatilag stagnált (+0,1%) a magyar gazdaság teljesítménye.

2013 I. félévében – a nemzetközi összehasonlítás során használt szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint – a hazai gazdaság teljesítménye 0,2%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

A felhasználási oldalt tekintve 2013 I. félévében a belföldi felhasználás lényegében stagnált (+0,1%) az egy évvel korábbi szinthez képest. A belső kereslet GDP-hez viszonyított aránya 91,0%-os volt, 0,4% százalékponttal alacsonyabb, mint a 2012. I. félévi.

2013 első hat hónapjában a – belső kereslet több mint héttizedét adó – háztartások tényleges fogyasztása 0,4%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a legnagyobb részarányt képviselő háztartások fogyasztási kiadásai stagnáltak. A háztartások fogyasztására kedvezőtlenül hatott a természetbeni társadalmi juttatások alakulása: a kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6, a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott juttatásoké 4,3%-kal csökkent.

2013 január–júniusában a – belső kereslet több mint egytizedét adó – közösségi fogyasztás 0,8%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A háztartások tényleges fogyasztásának és a közösségi fogyasztás együtteséből álló végső fogyasztás 0,4%-kal csökkent.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás gyakorlatilag stagnált (+0,1%) 2013 első hat hónapjában. (Az időszakon belül a II. negyedévben, 2008 vége óta először, növekedés történt /4,9%/.) A felhasználási tétel GDP-hez
viszonyított aránya 15,0%-os volt, 0,2 százalékponttal kisebb a 2012 I. félévinél.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 80%-át adó nemzetgazdasági beruházások volumene 2013 II. negyedévében 4,6%-kal nőtt, 2013 I. félévében viszont – az I. negyedévi 8,7%-os csökkenés miatt – 1,2%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. (A II. negyedévi bővülés öt éve tartó, folyamatosan csökkenő tendenciát tört meg.) 2013 első hat hónapjában a gép- és berendezésberuházások 1,5%-kal emelkedtek, az építési beruházások ugyanakkor 4,6%-kal csökkentek.

A beruházások több mint felét megvalósító, 50 főnél nagyobb, versenyszférában tevékenykedő vállalkozások körében 2,3%-kal mérséklődtek, a költségvetési szférában 18%-kal bővültek a beruházások. Utóbbi alakulásában jelentős szerepet játszottak az árvízvédekezéssel kapcsolatos nagyprojektek, valamint a katasztrófavédelmi fejlesztések.

A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházások volumene 2013 I. félévében. A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóipar beruházási teljesítménye 6,3%-kal csökkent. A 2013 I. negyedévében kezdődött csökkenés közel három évig tartó bővülés után, viszonylag magas bázishoz mérten következett be. A feldolgozóipar alágai közül jelentős visszaesés történt a gyógyszeriparban és a járműgyártásban. Számottevő csökkenés volt az ingatlanügyletek beruházási teljesítményében, ahol a volumen 13%-kal lett alacsonyabb. Ugyanakkor a szállítás, raktározás területén – az importból megvalósult jelentős mértékű járműbeszerzéseknek is köszönhetően – 6,2%-kal emelkedtek a beruházások.

Az alacsony – 8%-ot meg nem haladó – részarányú nemzetgazdasági ágak közül jelentős mértékben nőtt a beruházási teljesítmény a víz- és hulladékgazdálkodás (64%) területén – a víztisztítási és csatornázási projektek miatt –, számottevő részben a közigazgatásban (42%) – az árvíz-védekezési nagyprojektek és katasztrófavédelmi fejlesztések következtében –, a szakmai, tudományos,műszaki tevékenység (34%) nemzetgazdasági ágban, valamint a bányászatban (22%).

A kisebb súlyú nemzetgazdasági ágak körében számottevően csökkent a beruházások volumene az energiaiparban (27%), – az egy évvel korábbi magas bázis mellett – az információ, kommunikáció területén (20%), valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás (12%) nemzetgazdasági ágban.

A készletek állománya az I. félévben – folyó áron – 29 milliárd forinttal volt alacsonyabb az előző évi azonos időszakinál. (2012 I. félévében 51 milliárd forinttal csökkent a készletállomány.)

Hazánkat továbbra is magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi. 2013 I. félévében – javuló cserearányok mellett – a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában 1235 milliárd forintos többlet keletkezett, ami a GDP 9,0%-át jelenti. (A korábbi évek I. féléveit tekintve ez a legmagasabb arány.)

2013 első hat hónapjában a külkereskedelem negatívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez (–0,1 százalékpont). Ennek oka, hogy az import növekedése meghaladta az exportét: a behozatal volumene a I. félévben 2,6, a kivitelé 2,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelem döntő részét adó áruforgalomban az export volumene 2,0, az importé 2,8%-kal lett nagyobb. Az idegenforgalmat is magába foglaló szolgáltatások külkereskedelmében a kivitel 2,4, a behozatal 1,3%-kal bővült.

A termelési oldalon az egyes nemzetgazdasági ágak teljesítménye heterogén volt. A bruttó hozzáadott érték 2013 első hat hónapjában gyakorlatilag stagnált (–0,1%), ezen belül az árutermelő ágazatok együttes
hozzáadott értéke 0,2%-kal emelkedett az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

2013 január–júniusában a mezőgazdaság teljesítménye – az egy évvel ezelőtti 14%-os visszaesést követően – 13%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az ipar hozzáadott értéke 1,6%-kal mérséklődött, ezzel folytatódott a több mint egy éve tartó mérséklődő tendencia. Az iparon belül a feldolgozóipar teljesítménye 1,2%-kal, az energiaiparé ennél nagyobb mértékben csökkent. A feldolgozóipar alágai közül számottevően visszaesett a termelés a gyógyszergyártásban, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának területén, elsősorban a külpiaci kereslet erőteljes csökkenése miatt. Az elmúlt negyedévekhez hasonlóan jelentős termelésbővülés volt a járműgyártás területén, ennek hajtóereje kizárólag az exportértékesítés volt.

Az építőipar teljesítménye 5,1%-kal emelkedett, ezen belül mindkét építményfőcsoporté (épületek és az egyéb építmények építése) egyaránt növekedett.

A szolgáltatószektor hozzáadott értéke 0,3%-kal mérséklődött 2013 I. félévében. Ezen belül az egyes ágazatok, ágazatcsoportok teljesítménye heterogén volt. A legnagyobb mértékű növekedés (1,9%) a művészet, szórakozás, egyéb szolgáltatás területén következett be. Emellett még bővülés volt a szállítás, raktározás (1,3%), valamint az ingatlanügyletek (0,9%) területén.

2013 első hat hónapjában – a jellemzően államilag finanszírozott – közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás területén a hozzáadott érték volumene – a II. negyedévi 0,5%-os növekedés ellenére – stagnált.

2013 január–júniusában a pénzügyi szolgáltatások hozzáadott értéke 1,2%-kal lett alacsonyabb, a csökkenés három és fél éve tart. Az I. félévi mérséklődésben szerepet játszott a hitelállomány, valamint a biztosítóknál regisztrált szerződések számának mérséklődése. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatcsoport teljesítménye 1,7%-kal esett vissza, ezen belül mindkét ágazat hozzáadott értéke egyaránt csökkent. Az üzleti szolgáltatások teljesítménye 2,0, az információ,  kommunikációé – a II. negyedévi 1,1%-os bővülés ellenére – 0,3%-kal lett kisebb.

A külkereskedelmi termékforgalomban a január–júliusi időszakra vonatkozó előzetes adatok szerint az export euróértéke 1,5, az importé 1,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg az év első hét hónapját 3,9 milliárd eurós aktívummal zárta 81 millió euróval kevesebbel, mint egy évvel korábban. 2013 I. félévében a kivitel volumene 1,9, a behozatalé 3,2%-kal nőtt az egy évvel azelőttihez képest. Az időszak során a magyar külkereskedelmi termékexport 0,9, az import 1,9%-kal alacsonyabb forintárszinten bonyolódott le, mint 2012 első hat hónapjában, a cserearány 1,0%-kal javult. 2013 január–júniusában a forint árfolyama a főbb devizákhoz képest összességében szinte nem változott, ezen belül az euróhoz mérten azonban 0,2%-os gyengülés, a dollárhoz mérten 1,0%-os erősödés következett be.

2013. január–augusztusban az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztériumelőzetes adatai alapján – 961 milliárd forint volt, az egyenleg 402 milliárd forinttal romlott az egy évvel korábbihoz képest. A romláshoz hozzájárult, hogy több, korábban önkormányzati feladatot idén már az államháztartás központi alrendszeréből finanszíroznak. Az államháztartás 9739 milliárd forintot kitevő első nyolc havi bevétele 6,4, a 10 700 milliárd forint összegű kiadása 10,1%-kal haladta meg a 2012. január–augusztusit. Az alrendszerek közül a központi költségvetés egyenlege 582 milliárd forinttal romlott, a hiány 1231 milliárd forintot tett ki.(Az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye összességében több száz milliárd forinttal növelte meg a kiadásokat.) A második legnagyobb alrendszert jelentő társadalombiztosítási alapok esetében a mérleg a tavalyi első nyolc hónapot egyensúlyi helyzetben, az ideit 206 milliárd forintos többlettel zárta. A legalacsonyabb összegű egyenlegváltozás a legkisebb alrendszert jellemezte: az elkülönített állami pénzalapok mérlege 26 milliárd forinttal vált kedvezőtlenebbé az előző év január–augusztusához képest, ennek ellenére a bevételek összege még mindig meghaladta a kiadásokét (63 milliárd forinttal).

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum