2013. október 16.

KSH - A mikrovállalkozások aránya 95 százalék, 2013. október

Magyarországon a működő vállalkozások között a kis- és közepes méretűek (a legfeljebb 249 főt foglalkoztatók) dominálnak, számuk 2011-ben közel 690 ezer volt, míg minimum 250 fővel tevékenykedő nagyvállalatot mindössze 865-öt tartottak számon. A mikrovállalkozások (10 fő alattiak) a működő vállalkozások 95, a 10–49 fősek 3,8%-át, az 50–249 fővel tevékenykedők 0,7%-át képviselték, míg a nagyvállalatok körébe tartozó 250–999 főt foglalkoztatók illetve az ezer fő felettiek aránya együttesen mindössze 0,1%-ot tett ki. A létszám-kategóriánkénti megoszlás minden régióban az országoshoz hasonlóan alakult.

A működő vállalkozások régiók közötti eloszlásában (Budapest szerepe révén) Közép-Magyarország túlsúlya figyelhető meg, ami a szervezetek méretének növekedésével egyre nagyobb. Az alföldi régiók a kis- és középvállalkozások között képviselnek magasabb arányt, míg a nagyvállalatok átlagosnál nagyobb hányada tevékenykedett Közép- és Nyugat-Dunántúlon. A kis- és középvállalkozások között mindegyik méretkategóriában Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország súlya a legkisebb, és e két régióban az átlagosnál ritkábbak a nagyvállalatok is.

A nagyvállalatok esetében valamivel nagyobb a területi koncentráció, a 250–999 fős vállalkozások 44, míg legalább ezer fősek 53%-a Közép-Magyarországon folytatott gazdasági tevékenységet. E térségen kívül még Közép- és Nyugat-Dunántúl (a két régión belül különösen Fejér, és Győr-Moson-Sopron megye) szerepe hangsúlyos, előbbi létszám-kategóriában mindkét régióban egyaránt 85 szervezet (az országos 12–12%-a) működött, míg az ezer és több fősek 16%-a Közép-, 8%-a Nyugat-Dunántúlon tevékenykedett.

A működő vállalkozások ezer lakosra vetített száma alapján jelentős eltérések tapasztalhatók. A mutató értéke országos szinten a kis- és középvállalkozásokat illetően az 1–9 főseknél volt a legnagyobb (66), a 10–49 főseknél már 2,7-et tett ki, a középvállalkozásoknál pedig nem érte el az egyet sem (0,5). A régiók között mindhárom létszám-kategóriában Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, Észak-Magyarországon a legkisebb a lakónépességre vetített szervezetszám nagysága. (A többi térségben 51–65 mikrovállalkozás; 1,9–2,5 tíz főnél nagyobb kisvállalkozás jutott ezer lakosra, míg az 50–249 főt foglalkoztatókra jellemző viszonyszám Közép-Magyarországon kívül egyedül Nyugat-Dunántúlon érte el az országos átlagot, a többi régióban 0,3 és 0,4 között alakult.)

A népességre vetített mutató alapján a nagyvállalatok esetében mindkét kategóriában (250–999 fősek, illetve a legalább ezer főt foglalkoztatók) Közép-Magyarország állt az élen, az országosnál jóval magasabb értékekkel. Előbbi körben még a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, utóbbiban a Közép-Dunántúlon bejegyzett szervezetek esetében haladta meg az országos átlagot a mutató értéke.

Gazdálkodási formák

Gazdálkodási forma alapján megfigyelve a hazánkban regisztrált társas vállalkozások egyénieknél jóval nagyobb hányada tevékenykedett ténylegesen. Így 2011-ben Magyarországon a működőnek minősülő 690 ezer vállalkozás 57%-a társas, 43%-a egyéni vállalkozás formájában végezte tevékenységét. Utóbbiak aránya a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország kivételével minden régióban meghaladta az országos átlagot (hányaduk 51 és 55% között szóródott). A fővárosi koncentráció következtében Közép-Magyarországon a társas vállalkozások közel háromnegyedes arányt képviseltek (ugyanis a régióban működők 72%-a, míg az országosan megfigyeltek 37%-a Budapesten található).

A kis- és középvállalkozások összességét tekintve a vállalkozások teljes körével lényegében megegyező arányok figyelhetők meg. Számottevő eltérések az egyes méretkategóriák között láthatók: a létszám növekedésével a vállalkozások között egyre nagyobb a társas, s így egyre kisebb az egyéni formában bejegyzettek előfordulása. A nagyvállalatok mindegyike társas formában végezte tevékenységét. Közép-Magyarország szerepe a KKV-k vonatkozásában is kiemelkedő, melyet a társas vállalkozások eredményeznek. E régió súlya a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok között is domináns, a kategóriában azonban az ország többi területe között nagyobb a szóródás.

Országosan 2011-ben a működő társas vállalkozások 65%-a korlátolt felelősségű társaságként tevékenykedett, míg a betéti társaságok aránya meghaladta a háromtizedet. A részvénytársaságok a társas formában bejegyzett szervezetek összességében mindössze 1,0%-át alkották. Régiós összehasonlításban nem figyelhető meg jelentős eltérés, Közép-Magyarország kivételével a bt-k hányada mindenhol meghaladta a háromtizedet, míg a kft-k előbbi térségben fordultak elő leggyakrabban. A részvénytársaságok aránya Közép-Magyarországon 1,2% volt, a többi régióban egyaránt 0,8%-ot tett ki.

A gazdálkodási formák szerinti megoszlások részletesebb létszám-kategóriákat tekintve mutatnak valamivel nagyobb különbségeket. A vállalkozások méretének növekedésével a betéti társaságok gyakorisága jellemzően minden régióban csökken, miközben a szervezettebb működést feltételező kft-k és rt-k aránya egyre nagyobb. A betéti társaságok elsősorban a tíz főnél kisebb létszámú szervezetek között képviselnek jelentősebb arányt, a kft-k szerepe pedig a 10–249 főt foglalkoztató vállalkozások között domináns elsősorban, de Közép-Magyarország és Dél-Alföld kivételével ők képviselik a legalább ezer főt foglalkoztató nagyvállalatok többségét is.

A részvénytársaságok a szervezeti formára vonatkozó alapítási feltételekből eredően jellemzően nagyobb létszámot foglalkoztatnak, melyet jól jelez, hogy a társas vállalkozások között képviselt arányuk az 50–249 fős szervezetek között 15–21% között alakult, a 250–999 fős vállalkozások között pedig minden térségben megközelítette, vagy meghaladta az egyharmadot. Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön az ezernél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok több mint fele részvénytársaság volt, miközben e szervezetek aránya Közép- és Nyugat-Dunántúlon nem érte el az egynegyedet, Észak-Alföldön pedig a 30%-ot.

Országosan a társas vállalkozások 92, az egyéniek 99%-a tartozott a mikrovállalkozások közé. A 10–49 fős kategóriába előbbiek 6,4%-a, utóbbiak fél százaléka sorolódott. A társas formában működők közül 4605, az egyéniek közül mindössze 38 szervezet minősült középvállalkozásnak. Míg előbbiek 0,2%-a volt legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalat, addig egyéni vállalkozás nem működött ekkora létszámmal.

A társas formában bejegyzett kis- és középvállalkozások közül a kft-k kilenctizede 1–9 fővel, 8,4%-a 10–49 fővel működött, s mindössze 1,4%-uk létszáma alakult 50–249 fő között. A bt-knél még előbbinél is jóval magasabb (98%) volt a mikroméretűek aránya, miközben a 49 fősnél nagyobbaké az egytized százalékot sem érte el, tehát a betéti társaságok döntő hányada kis létszámmal tevékenykedett. A részvénytársaságok létszám-kategóriák szerinti megoszlása az előbbiektől jelentősen különbözött és a régiók között is számottevőbb eltérések adódtak. Közép-Magyarország (60%) kivételével mindössze 35–42%-uk tartozott a mikrovállalkozások közé, 25–34%-uk 10–49 fővel, 14–35%-uk pedig 50–249 fővel végezte tevékenységét. 250 főnél nagyobb létszámú bt mindössze 14, kft 517, rt pedig 318 működött az országban, döntő részük ezer főnél kevesebb munkavállalót alkalmazott.

Ágazati jellemzők

2011-ben a Magyarországon működő vállalkozások ágazati összetételét a szolgáltatásokdominanciája jellemezte. Legnagyobb részük, egyötödük a kereskedelem, gépjárműjavítás, 16%-uk a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység gazdasági ágakba tartozott. Mellettük az ipar és építőipar szerepe volt még számottevő, a szervezetek együttesen 17%-a sorolódott ezen ágazatokba. Előbbieken kívül további öt területen működött országosan 30 ezernél több szervezet: az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben, az egyéb szolgáltatásban, az információ, kommunikációban, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban, valamint az ingatlanügyletekben.

A mezőgazdaság kivételével minden ágazatot közép-magyarországi túlsúly jellemez, ami elsősorban a szolgáltatások területén – ezen belül is az információ, kommunikáció, az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos, műszaki, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, illetve a művészet, szórakoztatás, szabad idő esetében – nagyobb az átlagosnál.

Az ágazati összetétel alapvetően a főváros és Pest megye, valamint a többi térség összevetésében mutat számottevő különbséget. A működő vállalkozások régión belül való megoszlását tekintve a mezőgazdaság, az ipar, valamint az építőipar Közép-Magyarország kivételével – és Dél-Alföldön az ipart leszámítva – mindenütt az átlagosnál hangsúlyosabb szerepet tölt be. Ezzel szemben az információ, kommunikáció, az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, illetve a művészet, szórakoztatás, szabad idő súlya egyedül Közép-Magyarországon volt nagyobb az országosnál. Ipari tevékenységet legnagyobb arányban Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Észak-Magyarországon, valamint a Dél-Alföldön, építőiparit leginkább a dunántúli régiókban, kereskedelmit pedig a két alföldi térségben, illetve Észak-Magyarországon folytattak a vállalkozások. Emellett a helyi adottságokból kifolyólag Észak- és Dél-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon a mezőgazdasági szervezetek részesedése a legmagasabb.

A kis- és középvállalkozások ágazati szerkezete egyértelműen tükrözi a szolgáltatási szektor meghatározó szerepét körükben, négyötödük ugyanis e szférában tevékenykedett. Az egyes régiókban – kivéve Közép-Magyarországot, ahol 85%-ot tett ki – hányaduk 76 és 77% között alakult. Ezzel szemben a nagyvállalatok 56%-a termelő tevékenységet folytatott. Ez az arány Közép-Magyarországon – a nagyobb, főként budapesti székhelyű szolgáltató szervezetek nagyszámú jelenléte miatt – alig több mint háromtized volt, s így lényegesen befolyásolta az országos átlagot. A többi régióban 80 és 71% között alakult részesedésük, a legmagasabb Közép- és Nyugat-Dunántúlon, a legalacsonyabb pedig Észak-Alföldön volt.

A mezőgazdaság, valamint az ipar és az építőipar együttes súlya – elsősorban az ipari tevékenység következtében – a vállalkozások létszámának emelkedésével egyre nő. A KKV-kon belül 10 főnél alacsonyabb létszámmal tevékenykedők majd ötöde, a 10–49 fős szervezetek 38%-a, míg a középvállalkozások több mint fele (52%) tartozott ide. A mikrovállalkozások körében nem figyelhetők meg jelentős területi különbségek, a tercier szektorhoz Közép-Magyarországon 85, a többi régióban 77–79%-uk tartozott.

A 10–49 fős vállalkozások esetében az egyes térségek között már nagyobb eltérések tapasztalhatók, Közép-Magyarországon 73, az ország további területein 50–56%-uk tartozott valamely szolgáltató ágba (a legalacsonyabb hányad Dél-Dunántúlt és Észak-Magyarországot jellemezte). Ezzel szemben Közép-Magyarországtól eltekintve az egyes régiókban működő közepes méretű szervezetek 62–70%-a folytatott agrár, vagy ipari, építőipari tevékenységet (a legkisebb részesedéssel Nyugat-Dunántúl, a legnagyobbal, egyaránt héttizeddel Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak-Magyarország rendelkezett). Közép-Magyarországon ugyanakkor kétharmaduk a szolgáltatási szektorban működött.

A nagyvállalatok körébe tartozó 250–999 fős cégek közel hattizede, míg az ennél nagyobb létszámúak 48%-a végzett gazdasági tevékenységet a mezőgazdasági, vagy a termelő szektorban. Területenként itt is jelentősek az eltérések, Közép-Magyarországon szintén jóval hangsúlyosabb a szolgáltató ágazatok szerepe, ahová az előbbi létszám-kategóriába tartozók kétharmada, míg az utóbbiakba soroltak 77%-a került. Az ország többi területén a 250–999 fősek 69–81%-a, a legalább ezer fősek 64–88%-a végzett valamilyen agrár, vagy termelő tevékenységet.

Minden ágazatban egyértelmű a mikrovállalkozások dominanciája, azonban lényeges különbségek tapasztalhatók az egyes területeken. Részesedésük az oktatási tevékenységet folytatók, az egészségügyi és az egyéb szolgáltatást nyújtók között (99%), továbbá a pénzügyi, biztosítási, a szakmai, tudományos műszaki valamint a művészeti szabadidős tevékenységű szervezetek esetében (98%) volt a legnagyobb, ellenben a magasabb tőke és humán erőforrásigénnyel rendelkező iparban a legalacsonyabb (85%).Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum