2013. október 21.

KSH - A vállalkozások túlélési arányai, 2013. október

2006-ban Magyarországon mintegy 59,8 ezer valódi új vállalkozás kezdte meg tevékenységét, szinte kivétel nélkül kis- és középvállalkozásként, a tíz fő alatti mikrovállalkozások erőteljes dominanciáját mutatva. Legalább 250 fős létszámmal mindössze három szervezet alakult, kettő Közép-Magyarországon, egy pedig Közép-Dunántúlon, melyek az iparban illetve adminisztratív szolgáltatás területén működtek. Az újonnan alakult vállalkozások közel négytizede a közép-magyarországi régióba (ezen belül negyedrészük a fővárosba) tette székhelyét. 

Tízezer lakosra jutó számuk is ebben a térségben volt a legmagasabb (80), a többi régióban 43 és 59 között alakult. Az országos átlagnál (59) csak Közép-Magyarországon volt magasabb a mutató értéke. Az új szervezetekkel számított vállalkozássűrűség a Dunántúlon kedvezőbben alakult, mint az alföldi régiókban vagy a sor végén álló Észak-Magyarországon. Részletesebb vizsgálat szerint, a főváros (91) mellett Pest, Győr-Moson-Sopron emelkedett ki leginkább a sorból. Közép-Dunántúl megyéiben és Baranyában a tízezer lakosra vetített számuk már nem érte el az országos átlagot.

Az Alföldön e tekintetben Csongrád volt a legkedvezőbb helyzetben, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye mutatója nem sokkal haladta meg, Nógrádban pedig el sem érte a 40-et. A működő vállalkozások száma a 2006. évi alakulásukat követő években egyre kisebb ütemben ugyan, de csökkent. A megalakulás utáni első évben a legkisebb mértékben Közép-Magyarországon (20%), valamint Nyugat-Dunántúlon (21%) fogyott az új vállalkozások száma, míg a legnagyobb (24%) csökkenést Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon regisztrálták. 2011-re a megszűnések üteme mindenütt 6–7% közé mérséklődött, de a legkedvezőbb képet továbbra is Közép-Magyarország, valamint Közép- és Nyugat-Dunántúl nyújtotta.

A túlélési rátát tekintve a területi eltérések már erőteljesebben kirajzolódtak. Az újonnan létrejött vállalkozásoknak 2011-ben, azaz a működésük kezdetét követő ötödik évben országosan már csupán négytizede létezett. A régiók közül a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli vállalkozások túlélési képessége volt a legjobb, egyaránt 42%-uk tevékenykedett megalakulásuk után fél évtizeddel.

Az ország többi területének mutatója követi a gazdasági fejlettségben is megfigyelhető rangsort, a legkedvezőtlenebb helyzetben ugyanis az észak-magyarországi és az észak-alföldi vállalkozások voltak, 37, illetve 38%-uk volt képes fennmaradni. Átlag feletti értékkel a főváros és Pest megye mellett elsősorban a dunántúli megyék rendelkeztek, az Alföldön ebbe körbe csak Bács-Kiskunnak és Hajdú-Biharnak sikerült bekerülnie. A 2006-ban alakultak közül a legmagasabb túlélési rátát Vas és Tolna vállalkozásai érték el, miközben Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében százból mindössze 35-en maradtak.

Az új vállalkozások túlélési esélye a szervezetek létszámának növekedésével egyre kedvezőbb. A 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató kis- és középvállalkozások közül öt éves távlatban tízből csupán négy szervezet további működése vált lehetségessé, míg ugyanezt az időszakot a nagyvállalatok kétharmada élte meg. A túlélésüket tekintve a KKV-k közül a 10–49 fős szervezetek voltak a legérzékenyebbek. A 2006–2010 közötti éveket követően nem egészen négytizedük tudta csak folytatni tevékenységét, ezzel szemben a 2006-ban létrejött 75 közepes méretű közel fele. Az új vállalkozások zömét kitevő, tíz fő alatti mikroszervezetek mutatója 2011-ben az átlagos értéket mutatta.

A vállalkozások létszám-kategóriája szerint vett túlélési rátái alapján is adódtak különbségek az ország régiói között, megjegyezve, hogy a három legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozástól eltekintve, a 2006-ban újonnan alakuló valamennyi szervezet kis- és közepes méretűnek számított. Míg Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön a KKV-k körében a legkisebbeké, addig Dél-Alföldön a 10–49 főt foglalkoztatóké, a többi régióban viszont a közepes méretű, 50–249 fős szervezetek túlélési aránya volt a legmagasabb. Létszám-kategóriánként megfigyelve mindössze Nyugat- és Dél-Dunántúl új vállalkozásairól mondható el, hogy a foglalkoztatottak létszámának növekedésével túlélési képességük is javult. Ugyanakkor Közép-Magyarországhoz és Észak-Alföldhöz hasonlóan a megalakulást követő ötödik évben még működő mikroszervezetek hányada Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon is meghaladta a nagyobb, 10–49 fővel működőkét.

Ezek az eltérések arra is utalnak, hogy a vállalkozások mérete megalakulásuk időpontjában nem feltétlenül jelent a jövőre nézve azzal arányos túlélési esélyt is. A mikro- és a tíz főnél nagyobb kisméretű vállalkozások túlélési arányait egymással összevetve, megyei szinten is változatos kép alakult ki. A főváros, Pest, a három közép-dunántúli, valamint Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az 1–9 fős mikrovállalkozások mindenütt kisebb túlélési aránnyal rendelkeztek, mint a 10–49 fős szervezetek. Utóbbiak mutatója különösen magas volt Vas és Zala megyében, ugyanakkor rendkívül alacsony Veszprémben, valamint Nógrádban.

A megyéket tekintve az átlagos túlélési arányhoz viszonyítva jóval kisebb eltérések adódtak a mikro- és jóval nagyobbak a 10–49 fős szervezetek vonatkozásában. A közepes méretű vállalkozások viszonylag kis számából adódóan egy-egy szervezet tevékenységének beszüntetése ugyanis jelentősen módosíthatja a térségre vonatkozó túlélési rátát. Ennek is betudhatóan az észak-alföldi régióban, a 2006-ban alakult minden 50–249 fővel működő új vállalkozás öt éven belül megszüntette tevékenységét, ugyanakkor Nyugat- és Dél-Dunántúlon valamennyi működőképes maradt a vizsgált időszakban.

A 2006-ban alakult vállalkozások 52%-át egyéni, 48%-át társas formában jegyezték be. Utóbbiak jobb fennmaradási képességéhez vélhetően nagyban hozzájárul magasabb induló tőkéjük és stabilabb szervezeti formájuk is, ugyanis létrejöttüket követő ötödik évben az egyéni vállalkozások csupán egyharmada, míg a társas formát választók 47%-a működött. Az új társas vállalkozások közül a 36%-ukat kitevő betéti társaságok túlélési esélyei voltak a legkedvezőtlenebbek. A tevékenységüket 2006-ban tízezres nagyságrendben megkezdő bt-k közül öt évvel később már csak mintegy 4700-an működtek. A korlátolt felelősségű társaságokhoz előbbinél valamivel stabilabb „életpálya” kapcsolódott, míg a részvénytársaságoknak több mint fele tartozott 2011-ben is a működők körébe.

Az egyéniek társas vállalkozásokkal szembeni szerényebb túlélési képessége minden régióban megmutatkozott, de lényeges eltérések nem adódtak. A társas vállalkozások „előnye” Dél-Dunántúlon a legnagyobb, 17 százalékpontos, miközben a régiók többségében 14% körül alakult, Nyugat-Dunántúlon (16%) és Dél-Alföldön (15%) pedig a kettő közötti értéket jelentett. A társas és egyéni vállalkozások körét külön véve, már árnyaltabb a kép. Az egyéniek túlélési rátája Észak-Magyarországon 32%-ot, ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon 36%-ot tett ki. A társas szervezetek vonatkozásában a rangsor elején 52%-os túlélési rátával szintén Nyugat-Dunántúl foglalt helyet, míg az utolsó helyet ebben az esetben is Észak-Magyarország foglalta el 46%-kal.

A 2006-ban újonnan alakult, társasként bejegyzett kis- és középvállalkozások legtöbbje a kft-t vagy a bt-t választotta szervezeti keretéül, míg a három 249 fős létszámot meghaladó nagyvállalkozás közül kettő kft, egy pedig részvénytársasági formában kezdte meg tevékenységét. Bár országosan a részvénytársaságok túlélési esélyei a legjobbnak – beleértve az egyéni vállalkozásokat is –, alacsony alakuló számuk miatt túlélési rátájuk régiós szinten jelentősen szóródott. A kft-k és bt-k összehasonlításában, előbbiek túlélési képessége Közép-Magyarország kivételével az ország minden régiójában jobbnak bizonyult. A régiók tekintetében a kft-k 46–54%-a működött a megalakulását követő ötödik évben is, ugyanakkor a betéti társaságok 42–49%-a. Mindkét esetben a nyugat-dunántúli székhellyel alakult szervezetek mutatói a legkedvezőbbek.

Figyelemre méltó, hogy a közép-magyarországi kft-k túlélési rátája (46%) nem csupán kisebb az átlagosnál, de a legalacsonyabb is a hét régió közül, miközben a bt-k vonatkozásában a középmezőnyben foglalt helyet. A kft-k és bt-k túlélési aránya közötti különbség Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon a legmagasabb, előbbi régióban 8,3, utóbbiban 6,3 százalékpont. Összességében jellemző, hogy a tíz főnél kisebb szervezetek mindkét gazdasági forma esetében nagyobb arányban őrizték meg működési képességüket, mint akár a 10–49 fős kisvállalkozások vagy az 50–249 fősek. A kft-re vonatkozóan ez alól a Dunántúl régiói, a bt-ket illetően pedig Nyugat-Dunántúl mellett Észak-Magyarország és Dél-Alföld a kivétel, ahol vagy a 10–49 fővel működők vagy a közepes méretűek vagy mindkettő túlélési aránya nagyobb a mikroszervezetekénél.

A kis- és középvállalkozások túlélési képességét tevékenységük jellege szintén jelentősen befolyásolja. A 2006-ban alakult vállalkozások több mint nyolctizede a szolgáltatói szektorban kezdte meg működését, azon belül egyötödük kereskedelem, gépjárműjavítással foglalkozott, egyenként egy–egy tizedük pedig pénzügyi vagy adminisztratív szolgáltatást, illetve tudományos és műszaki tevékenységet végzett. 11%-kal részesedett a termelő oldalt képviselő építőipar és 4,5%-ot az átlagban nagyobb létszámmal tevékenykedő ipar.

A szolgáltató és a mezőgazdasági, illetve termelést végző vállalkozások fennmaradása között országosan nincs számottevő különbség. Az erős ipari háttérrel rendelkező Nyugat- és Közép-Dunántúlon, illetve a jelentős mezőgazdasági adottsággal bíró Dél-Alföldön a mezőgazdaságban és a termelő szektorban tevékenységüket megkezdő vállalkozások jóval átlagot meghaladó túlélési arányt produkáltak, a szolgáltatások területén azonban ugyanezt csupán a közép-magyarországi, valamint a nyugat-dunántúli szervezetek tudták felmutatni.

A 2006-ban alakult szervezetek közül a legjobb túlélési rátával az ország minden régiójában a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágazatban tevékenykedők rendelkeztek, itt átlagosan közel héttizedük funkcionált még az alakulásukat követő ötödik évben, miközben a régiókat tekintve a túlélés aránya 62% (Dél-Alföld) és 81% (Észak-Magyarország) között szóródott. A második és harmadik helyet országosan a tudományos és műszaki tevékenység, valamint az információ és kommunikáció foglalta el még mindig 50%-ot meghaladó mutatóval. Utóbbi két terület közül az egyikük helyét néhány régióban az oktatás (Közép-Magyarország) vagy a művészet és szabadidő (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld) foglalta el.

50%-nál magasabb túlélési arányt produkált még Közép-Magyarországon az információ és kommunikáció ágazat, valamint a mezőgazdaság, az ipar a Közép-Dunántúlon, a szállítás, raktározás a Nyugat-Dunántúlon, illetve a tudományos és műszaki tevékenységgel foglalkozó vállalkozások a Dél-Dunántúlon. Országosan 50% közelében alakult még az ipari tevékenységet folytató és a művészet és szabadidő gazdasági ágban tevékenykedő szervezetek túlélési aránya is. Régiós vetületét nézve az előbbi területet viszonylag szűk 46–50% közötti sáv jellemezte, míg utóbbiban 46–52% között változott a mutató értéke. Az ötéves periódus végét a pénzügyi szolgáltatás vállalkozásai élték meg messze a legkisebb arányban, országosan mindössze 16%-uk. A két szélsőértéket Közép-Magyarország (19%) és Észak-Magyarország (14%) képviselte.

E kis arányú túlélési képesség összefügg az ágazatban tevékenykedő egyéni vállalkozások magas számával illetve azok tevékenységének jellegével. A 2006-ban újonnan alakult vállalkozásokat tekintve az átlagosnál nagyobb arányban szűntek meg szervezetek öt év alatt a vendéglátásban, az építőiparban, az adminisztratív szolgáltatásban és a kereskedelemben. Az építőiparban a Nyugat-Dunántúlon adódott a legmagasabb túlélési arány (43%), azt követően a dél-alföldi és a közép-dunántúli vállalkozások helyzete mondható még e tekintetben kedvezőbbnek. A kereskedelem területén a sort ugyancsak a nyugat-dunántúli (42%) vállalkozások nyitották, melyekhez a dél-dunántúli és a dél-alföldi szervezetek zárkóztak fel. A vendéglátásban és az adminisztratív szolgáltatásban az ország minden területén az átlagosnál kisebb a vállalkozások túlélési képessége.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum