2014. január 15.

KSH - A külföldi tulajdonú vállalatok között az osztrákok aránya 17 százalék, 2013. december

Nagyfokú koncentráció jellemzi a külföldi irányítású, magyarországi leányvállalatok tevékenységét, amennyiben az adatokat az egyes nemzetgazdasági
ágak vállalkozásainak száma és teljesítménye szerint vizsgáljuk. A rangsorban az első tíz ágazatba tartozó leányvállalatok együttesen az összes külföldi irányítású vállalkozás számának 71,9%-át, az árbevételének pedig 73,2%-át tették ki.

Tevékenység szerint vizsgálva a legtöbb vállalkozás az ingatlanügyletek ágazatban, valamint a nagy- és kiskereskedelemben, továbbá az üzletvezetési, vezetői tanácsadás területén működik. Az első négy ágazat sorrendje 2008 és 2011 között nem változott, és ezen területeken tevékenykedő cégek aránya 58–60% között mozgott.

A 2011. évi árbevétel nagysága szerint az ágazati rangsorban a nagykereskedelem, a számítógép- és elektronikaitermék-gyártás, a közúti jármű gyártása, az energiaipar, valamint kiskereskedelem töltötte be az első öt helyet. A felsorolt gazdasági területeken bejegyzett cégek könyvelhették el 2008 és 2011 között az árbevétel döntő többségét, csaknem hattizedét. A tárgyévben az egyes ágazatokban a külföldi irányítású vállalkozások részesedése az összes realizált árbevételből felülmúlta a 80%-ot.

A külföldiek által irányított vállalatok foglalkoztatottainak közel 60%-a a tíz legnagyobb foglalkoztató ágazatban dolgozott. Ez a koncentráció több mint 10 százalékponttal kisebb a vállalkozások számánál és az árbevételmutatóknál számított aránynál. A legtöbb munkavállaló a kiskereskedelemben, a közútijármű-gyártásban, a számítógép és elektronikai termékgyártás területén, valamint a nagykereskedelemben vállalt munkát. A négy ágazat együttesen 2008–2011 között a foglalkoztatottak 37–38%-ának biztosított munkalehetőséget.

A stratégiai döntéshozók székhelye

Az összehangolt statisztikai megfigyelés fontos feladatai közé tartozik választ adni arra, hogy a leányvállalat végső ellenőrzését gyakorló, a vállalat működését alapvetően meghatározó, stratégiai döntéshozó szervezetnek, vagy magánszemélynek melyik országban található a székhelye. A külföldi irányítású leányvállalatok statisztikája közelítő választ ad a globalizációval kapcsolatos kérdésekre is.

A Magyarországon működő külföldi leányvállalatok irányításában 2011-ben valamivel több mint száz országban lévő tulajdonosi/irányító szervezet vett részt, ezek meghatározó részének székhelye az Európai Unió valamely tagállamában van: 2008-ban részarányuk 65,9% volt, ezzel szemben 2011-ben már megközelítette a 70%-ot. Az EU tagországainak többségi aránya 2008–2011 között – a szálláshely-szolgáltatás ág kivételével – mindegyik nemzetgazdasági ágra jellemző volt. A tárgyévben kiemelkedő, 80%-ot meghaladó részarány tapasztalható az energiaiparban (83,5%), a víz- és hulladékgazdálkodás ágban (81,8%), valamint az építőiparban (80,3%).

Az EU-tagországok domináns szerepe (a bányászaton kívül) mindegyik nemzetgazdasági ágat jellemezte a külföldi irányítású leányvállalatok teljesítménymutatóit vizsgálva. Az EU-tagországok leányvállalatai a külföldi irányítású vállalkozások árbevételéből a víz- és hulladékgazdálkodásban 95,6, az energiaiparban 93,0, az építőiparban pedig 90,0%-kal részesedtek. A realizált árbevétel viszont nagyságrendileg igen nagy különbséget mutatott: a három terület közül a legnagyobb árbevétellel az energiaipar (3,8 milliárd forint) rendelkezett, majd 513 millió forintos teljesítményével az építőipar következett, a víz- és hulladékgazdálkodásban viszont csupán 147 millió forint volt a bevétel nagysága.

A külföldi irányítású leányvállalatok beruházásainál szintén érvényesült az Európai Unió országainak vezető szerepe. Az EU-nak szinte kizárólagos szerep (legalább 90%-os arány) jutott az energiaiparban, a víz- és hulladékgazdálkodás nemzetgazdasági ágban, az ingatlanügyletek területén és az építőiparban. Az EU-n kívüli országokból mindössze a feldolgozóiparba érkezik nagy összegű beruházás.

A stratégiai döntésekben legnagyobb szerepet játszó országok 

A magyarországi leányvállalatokat irányítók székhelye szerint is jelentős a koncentráció. A külföldi irányítású leányvállalatok működésével kapcsolatos stratégiai döntéseknek mintegy 72%-át mindössze tíz ország tulajdonosai/irányítói hozzák. Ezek közül a legfontosabbak az Európai Unión belül Ausztria, Németország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország, Szlovákia, az EU-n kívül pedig az Egyesült Államok, Svájc, Seychelle-szigetek. Az országok rangsorában 2008–2011 között Ausztria, Németország és az Egyesült Államok megőrizte vezető szerepét, ugyanis ezek az országok mindvégig az első három helyet töltötték be. A tíz ország sorrendje az elmúlt négy évben némileg módosult, viszont az összetételükben csupán annyit változás történt, hogy 2011-ben Liechtenstein helyett Szlovákia került be a legjobb tízbe.

Az összes külföldi leányvállalat több mint hatodát a szomszédos Ausztriából irányítják. Az osztrák érdekeltségű cégek döntő többsége kis és közepes méretű vállalkozás: 49 főnél többet 251 szervezet foglalkoztat, ebből mindössze 56 leányvállalat 249 fő feletti. Az összes külföldi irányítású leányvállalat teljesítményében kisebb a részarányuk, mint a leányvállalatok számában: osztrák irányítású a vállalkozások 17,3%-a, az árbevételből csak 8,5, a hozzáadott értékből 8,3%-kal részesednek. Ezek a leányvállalatok viszont 2011-ben mintegy 78,6 ezer munkavállalót foglalkoztattak.

Az osztrák leányvállalatok főleg az ingatlanügyletek területén, a ruházati és lábbeli-nagykereskedelemben és -kiskereskedelemben, az építőiparban, az üzletviteli tanácsadásban, továbbá a vegyes termékkörű nagykereskedelemben találhatóak. Ezen területeken az összes leányvállalat közel fele tevékenykedik, további egytizedük pedig a feldolgozóiparban van jelen. Az osztrák leányvállalatok összes árbevételének mintegy 50%-át tizenkét szakágazatban realizálták, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak: élelmiszerbolti kiskereskedelem, személygépjármű-kereskedelem, gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem, papírgyártás, valamint út, autópálya építése.

A legtöbb osztrák beruházás 2011-ben az ingatlanügyletek területére irányult, mintegy 69 milliárd forint volt, ez az Ausztriából származó összes beruházás 44,4%-át tette ki.

A vállalatirányítók székhely szerinti rangsorában második helyen álló Németország a teljesítménymutatók és a foglalkoztatottak száma szerint az első helyet tölti be. A német irányítású leányvállalatok részaránya a tárgyévben az összes külföldi leányvállalat árbevételében 28,6, a hozzáadott értékében 29,3%. Ezek a leányvállalatok 168 ezer munkavállalónak biztosítanak munkát, ami az összes külföldi irányítású vállalkozásnál foglalkoztatottak 26,7%-a.

A német érdekeltségű leányvállalatok főleg az ingatlanügyletek ágban, a ruházati, lábbeli- nagy- és kiskereskedelemben, a vegyes termékkörű nagykereskedelemben, valamint a feldolgozóiparban, azon belül elsősorban a fémfeldolgozási termék gyártásában, a gumi, műanyag termék gyártásában, valamint a gép, gépi berendezés gyártásában végeznek gazdasági tevékenységet. Említést érdemelnek még a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, valamint az üzletviteli tanácsadás szakágazatok a német leányvállalatok nagy aránya miatt. A német irányítású cégek a legtöbb árbevételt realizálták az energiaiparon belül a gázkereskedelemben és a villamosenergia-kereskedelemben, továbbá a feldolgozóiparon belül a közúti gépjármű gyártásában, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásában, és a vezetékes távközlés területén is számottevő volt a bevételük.

A német érdekeltségű leányvállalatok 2011. évi beruházásainak több mint hattizede (63,0%) a feldolgozóiparban, 16,9%-a az energiaiparban valósult meg, jelentős volt még a távközlés területén is a beruházási teljesítményük. A feldolgozóiparon belül a közúti jármű gyártása ágazatba került az összes német beruházás közel fele (46,4%), mintegy 319 milliárd forint értékben.

További európai országok is kiemelkednek a leányvállalatok irányítói közül (fontosabb tevékenységek árbevételének rangsora szerint):

  • Franciaország (gyógyszergyártás, élelmiszerbolti vegyes kiskereskedelem, gázkereskedelem, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelem, gumitermék gyártása),
  • Egyesült Királyság (élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, dohányáru-nagykereskedelem, vezeték nélküli távközlés, üzletviteli tanácsadás, malomipari termék, keményítő gyártása),
  • Hollandia (elektronikus fogyasztási cikk gyártása, gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem, élelmiszergyártás, ezen belül növényi olaj gyártása, sörgyártás),
  • Svájc (gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, egyéb élelmiszergyártás, villamosenergia-termelés),
  • Olaszország (gázkereskedelem, gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem, villamos berendezés gyártása, műanyag-alapanyag gyártása),
  • Finnország (híradás-technikai termékek gyártása).


A legtöbb, Európai Unión kívüli külföldi tulajdonos székhelye az Egyesült Államokban található. Ezek száma és a teljesítményük jóval kisebb a német irányítású magyarországi leányvállalatokénál.

Az Egyesült Államok vállalatirányítói a második helyre kerültek az éves árbevételük, a megtermelt hozzáadott értékük, valamint a foglalkoztatottak száma alapján. Az amerikai irányítású leányvállalatok összes árbevételének mintegy hattizedét a feldolgozóiparban, további kéttizedét pedig a kereskedelemben realizálták. Jelentős a gazdasági teljesítményük a feldolgozóiparon belül a motor, turbina gyártásában, a híradás-technikai berendezés gyártásában, valamint a közúti jármű alkatrészeinek gyártásában tevékenykedő cégeknek. A kereskedelmi cégek a gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelemben érték el a legnagyobb árbevételt, majd a rangsorban a dohányáru-nagykereskedelem következett, a harmadik helyre pedig a számítógép-, periféria-, szoftver-nagykereskedelem került. Az amerikai irányítású magyarországi leányvállalatok közel 86 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.

Jelentős Japán szerepe a hazai közútigépjármű- és -alkatrész-gyártásban, az elektronikai alkatrész gyártásában, valamint az elektronikus fogyasztási cikk gyártásában.

A külföldi leányvállalatok árbevételének túlnyomó részét (57–60%-át) 2008 és 2011 között együttesen német, amerikai, osztrák és francia irányítású cégek realizálták. Ezen országok a rangsorban a vizsgált négy év alatt az első négy helyet töltötték be, és sorrendjük is változatlan maradt.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum