2016. február 19.

KSH - Közúton szállították az áruk 69 százalékát 2014-ben

A 2008-ban kezdődött gazdasági válság következményeként a szállított áruk mennyisége 2012-ig folyamatosan csökkent. A tendencia 2013-ban fordult meg, a kedvezőbb gazdasági környezet, az ipari termelés, a beruházások és az építőipari teljesítmény bővülésével párhuzamosan az áruszállítás területén is elindult a növekedés. A különböző áruszállítási módozatokban együttesen 2014-ben csaknem 281 millió tonna árut mozgattak meg, 10%-kal többet, mint 2013-ban. 

A 2014. évi 55,3 milliárd árutonna-kilométer teljesítmény 2,1 milliárddal volt több (+4,0%) az előző évinél, a 2011. évit pedig 8,2%-kal haladta meg. 2014-ben a szállított áruk tömegét tekintve 3,5 százalékponttal csökkent a nemzetközi szállítás részaránya 2013-hoz képest.

Továbbra is a közúti áruszállítás részesedése a legnagyobb, részaránya a volument tekintve 2014-ben az előző évihez mérten 2,4 százalékponttal nőtt. 2014-ben közúton szállították el az árutömeg 69%-át és itt realizálódott az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 68%-a.

A vasúti szállítás részaránya volumenében 1,2 százalékponttal csökkent, az árutonna-kilométerben mért teljesítményét tekintve folyamatosan nőtt, ez utóbbi tekintetében 2013-ban és 2014-ben minimális volt a növekedés. A szállítás 2014. évi teljesítményében 18% a vasút aránya. A belvízi és a csővezetékes szállítás részesedése a teljesítményből nem változott számottevően. Az áruszállításban a légi szállítás részaránya elhanyagolható.

Belföldi viszonylatban meghatározóbb a közúti fuvarozás részesedése (a volumen 84, az árutonna-kilométer 71%-a) a vasúti, a csővezetékes, a belvízi és a légi szállítás nemzetközi jellegéből adódóan. A belföldi közúti árufuvarozás teljesítményének részaránya 2011 óta 11 százalékponttal csökkent. Az árutömeg 66%-át belföldön szállították 2014-ben, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 25–75%-ban oszlott meg a belföldi és a nemzetközi szállítás között.

Közúti áruszállítás

A reprezentatív mintavételes eljárással megfigyelt, 3,5 tonna teherbírás feletti tehergépjárművek adatai alapján 2014-ben tovább folytatódott a 2013-ban megindult növekedés, a szállított árutömeg 14%-kal nőtt. A közúti áruszállítás teljesítménye – így a 2014. évi árutonna-kilométerben mért 4,7%-os emelkedés is – visszatükrözi a javuló reálgazdasági környezetből eredő kedvező folyamatok hatását. Az elmúlt évben a közúti áruszállítás által összesen megtett 38 milliárd árutonna-kilométer 91%-a fuvardíjas szállításként realizálódott, és ennek túlnyomó részét (81%) a szállítási szakágazaton belül valósították meg.

Tovább nőtt a nagyobb teherbírású, elsősorban a nemzetközi áruszállításban teljesítő vontatók árutonna-kilométerben mért aránya (2014-ben 85%) és futásteljesítményüké is 1,5 százalékponttal javult egy év alatt. A járművek kihasználtsága és ezzel párhuzamosan az üresen megtett út aránya mindegyik szegmensben csekély mértékben változott az előző évi adathoz képest.

2014-ben belföldön 17, a nemzetközi viszonylatban 4,8%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak közutakon a 2013. évinél. A nemzetközi szállítás esetében az árutonna-kilométerben kifejezett teljesítmény 4,9, a belföldi szállításnál 4,4%-kal nőtt.

2014-ben a közúton szállított áruk volumenének 80%-át az előző évekhez hasonlóan belföldön mozgatták. A belföldi fuvarozás arányának alakulása a távolságot is figyelembe vevő teljesítményben viszont a 2011. évi 31-ről 26%-ra mérséklődött 2014-re. Ennek megfelelően a nemzetközi szállítás aránya 74%-ra emelkedett, miközben a szállított árutömeg egyötöde lépte át az országhatárt. Az átlagos szállítási távolság belföldön 62, a nemzetközi szállításban 717 kilométer volt.

Magyarország fő partnerei a volument tekintve a kiviteli forgalomban sorrendben Ausztria, Németország és Olaszország volt, a 2013-ban 5. Románia 2014-ben megelőzte Szlovákiát. A behozatali forgalomban Németországból érkezik a legtöbb áru, amit Ausztria, Szlovákia, Románia és Olaszország követ.

Vasúti áruszállítás

2014-ben országos vasúti pályahasználati engedéllyel már 52 cég rendelkezett. A vállalkozások több mint 75%-a áruszállítási tevékenységet, illetve az árutovábbítás mellett vontatási, karbantartási, valamint javítási szolgáltatást végzett. A tradicionális vasúttársaságok mellett a kisebb vasúttársaságok piaci részesedése 2014. évi teljesítményük alapján elérte a 27%-ot, és folyamatosan növekszik.

Tevékenységüket jellemzően meghatározott piaci szegmensekben (pl. irányvonatok közlekedtetésében) végezték. 2014 végén a Magyarországon áruszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok egynegyede külföldi székhelyű volt, teljesítményük jellemzően a tranzitszállításokban mutatkozik meg.

A vasúti áruszállítás árutonnában mért teljesítménye 2014-ben 3,1%-kal, árutonna-kilométerben mért teljesítménye 4,5%-kal nőtt az előző évihez képest. Belföldön az átlagos szállítási távolság 2014-ben 136 kilométer volt, a 2013. évinél 8 kilométerrel több. A belföldi forgalomban szállított áruk tömege 21, árutonna-kilométerben kifejezett teljesítménye 28%-kal meghaladta az előző évit.

Az áruszállítás volumenét tekintve a forgalom 70%-át a nemzetközi szállítás teszi ki. A belföldi forgalmat is magában foglaló teljes vasúti szállítási teljesítményből az import 26, az export 27%-kal részesedett.

A tranzitszállítások aránya jelentős, a szállított árutömeg közel 18%-át, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény csaknem 27%-át tette ki. Az előző évhez képest a nemzetközi szállítás volumenét tekintve a kiviteli 2,3, a tranzitforgalom 7,3%-kal csökkent, a behozatali forgalom stagnált. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény túlnyomó része (80%-a) szintén a nemzetközi szállításhoz kötődött.

Ebben a viszonylatban több árut szállítottak nagyobb távolságra, ennek következtében az átlagos szállítási távolság is növekedett, 2014-ben 228 kilométer volt, 6,4 kilométerrel múlta felül az egy évvel korábbit. Az áruszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok 2014-ben lebonyolított külkereskedelmi forgalmának közel 76%-a az Európai Unió tagállamaival bonyolódott le.

A vasúti szállításban fő kereskedelmi partnereink a 2014. évi nemzetközi forgalmat tekintve Ausztria, Németország, Szlovákia, Románia és Olaszország, az unión kívüli országok közül Ukrajna és Oroszország voltak. Az országon átmenő vasúti tranzitszállítások fő célpontjai Románia, Ausztria, Németország és Szlovénia. A tranzitárukat feladó országok sorát Lengyelország, Románia és Szlovákia vezette.

2014-ben a kombinált fuvarozáson belül a rakottan szállított ITU8-egységek száma több mint
221 ezer, 22%-kal kevesebb, mint az előző évben, míg az üresen futott egységek száma összesen 69 ezer volt, 16%-kal csökkent. A rakottan szállított konténerek kapacitása közel 360 ezer TEU9 volt, üresen szállítva 88 ezer. A kombinált fuvarozással lebonyolított összes forgalomban 924 millió árutonna-kilométert megtéve 4,4 millió tonna nettó tömegű árut szállítottak el.

A szállítás irányát tekintve a behozatali forgalom képezte a kombinált fuvarozás legnagyobb részarányát (37%), a kivitel 31, az átmenő forgalom 32, a belföldi szállítás 0,2%-a volt a teljesítménynek. 2014-ben a vasúton elszállított áruk volumenének 8,7, árutonna-kilométerben kifejezett teljesítményének 9,1%-át a kombinált fuvarozás keretében teljesítették. A kombinált fuvarozással bonyolított átlagos szállítási távolság a belföldi forgalomban 166, a behozatali forgalomban 212, a kiviteli forgalomban 206 és az átmenő forgalomban 214 kilométer volt.

Belvízi áruszállítás

A belvízi áruszállítás adatai a Dunára vonatkoznak, mivel hazai folyóink közül egyedül ez alkalmas nemzetközi hajóforgalomra. 2014-ben a Duna magyarországi szakaszán az áruk mindössze 13%-át szállították magyar felségjelű hajók.10 A legjelentősebb külföldi szállítók német, román, ukrán, holland és osztrák nemzetiségű hajók voltak 24, 20, illetve 9-9-9%-os részesedéssel.

A belvízen szállított áruk 31%-a mezőgazdasági termék volt, de jelentős arányt (20, illetve 18%) képviselt a fémtartalmú ércek és egyéb bányászati és kőfejtési termékek, valamint a koksz és finomított kőolajtermék árucsoportja is.

A belvízi forgalom volumene 0,4%-kal csökkent, 2014-ben 7,8 millió tonna, az árutonna-kilométerben kifejezett teljesítmény 1,8 milliárd árutonna-kilométer volt. A szállított tömeget tekintve a behozatali és a tranzitforgalom 15, illetve 11%-kal csökkent, a kiviteli forgalom 7,4%-kal emelkedett.

A Dunán végzett rakpart- és kikötőépítés következtében igen nagy mértékben, kilenc és félszeresére nőtt a belföldi szállítás, a teljes belvízi áruszállításon belül azonban a belföldi kikötők közötti forgalom olyan kicsi részarányt képvisel (2014-ben 4%), hogy a teljes belvízi áruszállítás alakulását érzékelhetően nem befolyásolja.

A belvízi kikötői statisztika szerint az áruforgalom 77%-a az Európai Unió tagországaival
bonyolódik le. Fontos partner még az EU-hoz nem tartozó Szerbia, a teljes forgalomból való részesedése 9%. 2014-ben a Dunán Magyarországra behozott áruk 48%-a román, 23%-a osztrák, 8%-a holland kikötőkből érkezett.

A magyar export legfontosabb belvízi célállomásai romániai kikötők voltak, az összesen 3,6 millió tonna kivitel 32%-ával (1,1 millió tonna). Németország forgalomból való részesedése 24, Ausztriáé 17%, a kiviteli rangsor 2. és 3. helyén állnak.

A magyarországi három nagy országos közforgalmi kikötőben – a bajaiban, a csepeliben és a győr-gönyűiben – rakodták a teljes belvízen szállított áruk mennyiségének közel háromtizedét. A maradék héttizeden mintegy 45–50 közforgalmú és saját használatú kikötő osztozott.

A vízi szállítás jellegéből adódik, hogy a hajón történő áruszállítás csupán egy közbülső eleme a több szállítási módot magába foglaló szállítási láncnak. 2014-ben közvetlenül a hajóból történő kirakodás után az áruk 28%-a vasúton, 25%-a közúton, 0,7%-a hajón folytatta útját a felhasználóhoz, 47%-át pedig az adatfelvétel időpontjában még nem szállították el a kikötőkből. A berakott áruk 31%-a érkezett közúti járművön, 5%-a vasúton, 0,3%-a hajón, 63%-át a rakodás előtt már hosszabb ideje a kikötőben raktározták.

Csővezetékes áruszállítás

2014-ben a csővezetéken szállított áruk össztömege 29 millió tonna volt, a 2013. évinél 1,7%-kal több. A szállított kőolaj tömege 8,5, a földgázé 1,1%-kal nőtt. A 2014. évi összteljesítmény 5,8 milliárd árutonna-kilométer, az előző évinél 1,9%-kal nagyobb. A kőolajszállítás teljesítménye 4,6%-kal, 2,1 milliárdra, a földgázszállításé csekély mértékben, 0,4%-kal, valamivel több mint 3,0 milliárd tonnakilométerre nőtt 2014-ben.

A nemzetközi forgalomban az árutömeg 3,6, a teljesítmény 2,1%-kal csökkent, ezen belül a behozott áruk tömege 3,9, teljesítménye 5,9%-kal nőtt. A kiviteli forgalomban földgázt szállítottunk, ennek tömege és teljesítménye is csaknem felére esett visssza. Az országon átmenő áruk tömege 22, teljesítménye 21%-kal volt alacsonyabb az előző évinél.

Postai és futárpostai teljesítmények

A 2014 során az ágazatban megfigyelt postai és futárpostai szolgáltatást végző vállalkozások országosan összesen 35 millió darab küldeményt szállítottak 282 ezer tonna össztömeggel. A legnagyobb forgalom a belföldön felvett és belföldi címzéssel ellátott közel 28 millió, összesen 218 ezer tonnányi tömegű küldemény szállításából adódott. Az év során ez a teljesítmény egy hazai lakosra vetítve átlagosan 2,8 (összesen 22 kilogramm súlyú) küldemény felvételét jelentette.

Az elmúlt évben közel 4 millió külföldről érkező (mintegy 34 ezer tonna súlyú) küldeményt kézbesítettek hazánkban.

2014-ben a megfigyelt postai és futárpostai szolgáltatások CEP piacán a belföldön felvett küldemények közül kiemelkedő volt a 24 órás szolgáltatás, 53%-os részesedéssel, amit a kiegészítő szolgáltatások követtek (37%). A szegmens harmadik legnagyobb részarányú tevékenysége a többnapos szolgáltatás volt.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum