2016. november 9.

KSH - A költségvetési alkalmazottak száma 694 ezer fő, 2016. október

2016 első felében a foglalkoztatottak átlagos létszáma a munkaerő-felmérés adatai szerint meghaladta a 4,3 milliót, ami mintegy 144 ezer fős többletet jelentett az előző év azonos időszaki létszámhoz képest.

Az I. negyedévi 4 millió 262 ezer után – részben szezonális hatás eredőjeként – a II. negyedévben 4 millió 343 ezren dolgoztak. A létszámadatok kedvező alakulása elsődlegesen a gazdasági teljesítmény javulásának volt köszönhető, de szerepet játszott benne a közfoglalkoztatás stabilan magas szintje, illetve a külföldi munkavállalás bővülése. A 15–64 évesekre számított foglalkoztatási ráta az I. félévben így 65,7%-ra módosult (ebből a II. negyedévi érték 66,4% volt). Az egy évvel korábbihoz viszonyított 2,6 százalékpontos javulásból a megfelelő korú népességhez tartozók létszámának (nevező) időközbeni 54 ezres csökkenése 0,5 százalékpontot magyaráz.

A 15–64 éves férfiak foglalkoztatási rátája 3,0, a nőké 2,3 százalékponttal nőtt, s így 72,2%-ra, illetőleg 59,4%-ra változott. A férfiak és a nők foglalkoztatási rátájának különbözősége döntően abból származik, hogy a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők többsége inaktívnak minősül, de a gondozásra szoruló hozzátartozó ellátása miatt is jellemzően a nők maradnak, – legalább ideiglenes jelleggel – otthon.

A harmadik jelentős befolyásoló tényező, ami egyben magyarázza azt is, hogy miért növekszik a férfiak és a nők foglalkoztatási rátája közötti különbség, hogy a nők a férfiakkal ellentétben, 40 év munkaviszony megléte esetén is nyugdíjba vonulhatnak. Így a férfiak és a nők munkaerőpiac elhagyási átlagéletkora közötti távolság a nyugdíjkorhatár emelkedésével párhuzamosan növekszik. (Az egyik tényező által sem érintett 45–55 éves korosztályban a két nem foglalkoztatási szintje lényegében azonos.)

A 15–24 évesek foglalkoztatási rátája az év II. negyedévében 27,4%-ra nőtt, amiben szerepet játszott az is, hogy a tavalyinál kétszer több ilyen korú nappali tagozatos tanuló nyilatkozott úgy, hogy a felvétel vonatkozási idején dolgozott. A foglalkoztatás magas szintje egyre inkább párosul munkaerőhiánnyal. A hiány elsődlegesen terület- és szakmaspecifikus, illetőleg részben szezonális jellegű. Ez utóbbi enyhítésére szolgál a diákmunka1 növekvő igénybevétele, valamint a külföldiek foglalkoztatása.

Az utóbbi években a magyar foglalkoztatási ráta növekedési üteme meghaladta az uniós tagországok átlagát, így relatív pozíciónk folyamatosan javult. Csökkent a lemaradásunk a korstruktúra két szélén, azaz a 25 éven aluliak és az 55 éven felüliek esetében. Az ún. legjobb munkavállalási korúakra, a 25–54 évesekre számított foglalkoztatási ráta pedig – 2016 I. negyedévében, ami az a legutolsó időszak, melyről uniós adat már rendelkezésre áll – 3,0 százalékponttal haladta meg a 28 tagország átlagát. A javuló foglalkoztatási adatokhoz csökkenő munkanélküliség társul, 2016 I. negyedévében mindössze 5 tagországban volt a munkanélküliség szintje a magyarnál alacsonyabb.

Az előző év I. félévéhez viszonyított 143,5 ezres foglalkoztatotti létszámnövekedésből a nők 56,1 ezer fővel, a férfiak pedig 87,4 ezer fővel részesültek. A nemek közötti különbség a nők korábbi munkaerőpiaci kiválása mellett azzal függ össze, hogy nőtt a közfoglalkoztatás volumene, amelynek keretében több férfi dolgozik, mint nő, így az ilyen formában foglalkoztatottak létszámának növekedése a férfiak javára módosítja a foglalkoztatottak összetételét.

Az egy évvel korábbihoz viszonyított létszámnövekedés 3/4-e a hazai elsődleges munkaerőpiachoz sorolt szervezeti körben ment végbe, ami az utóbbi évek legkedvezőbb arányát jelenti. 2016 első félévében 2010 azonos időszakához képest már közel 600 ezerrel többen dolgoztak, miközben a munkavállalási korúnak tekintettek létszáma csökkent. Ez idő alatt a közfoglalkoztatottak száma 3,3-szorosára, a külföldi munkahelyet megjelölőké 2,4-szeresre nőtt, de a döntő többségnek munkát adó hazai elsődleges munkaerőpiacon végbement létszámbővülés is 10% feletti volt.

2016 első felében a Közép-Magyarország és a Dél-Alföld régiókban volt számottevő a foglakoztatásbővülés, ami az előbbi régióban több mint 62 ezer új munkahelyet jelentett, míg legkevésbé – a munkaerő-tartalékkal már nem rendelkező – Közép-Dunántúl régióban nőtt a létszám. A versenyszféra növekvő létszámigénye miatt egyes ágazatokban, illetve térségekben jelentős szakemberhiány van kialakulóban, amely távlatilag negatívan befolyásolhatja a külföldi befektetők telephelyválasztási döntését, viszont javíthatja a dolgozók bértárgyalási pozícióit.

A foglalkoztatási helyzetről kialakult kedvező képet megerősítik az intézményi munkaügy-statisztika adatai is. Eszerint 2016 első felében a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál – a 12 ezer közfoglalkoztatottal együtt – 1 millió 977 ezren, 3,7%-kal (közel 71 ezer fővel) dolgoztak többen, mint 2015 első felében. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának 4,3%-os növekedését a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 0,7%-os létszámcsökkenése kísérte.

A legnagyobb létszámú nemzetgazdasági ág a – 662 ezer főt alkalmazó – feldolgozóipar létszámnövekedése némileg elmaradt az átlagostól (3,1%). Ezen belül azonban kiemelkedő ütemben, 9,1%-kal bővült a foglalkoztatás a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatcsoportban, melyet az egyéb feldolgozóipar követett, 7,1%-kal. Az egyetlen feldolgozóipari ágazatcsoport, ahol az előző évinél (2,9%-kal) kevesebben dolgoztak, az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás volt.

A jelentősebb (több mint 200 ezer főt foglalkoztató) nemzetgazdasági ágak közül a kereskedelem, gépjárműjavításban 3,8, a szállítás, raktározásban 3,5%-kal nőtt a létszám. Ebből az elsőként említett területen a vasárnapi nyitvatartási tilalom feloldásának hatására a II. negyedévi létszámbővülés üteme több mint egy százalékponttal meghaladta az előző negyedévit.

A teljes munkaidőben dolgozók száma az év első felében itt 5,6%-kal nőtt, miközben a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 4,4%-kal csökkent. Mivel a versenyszféra 222 ezer fős nem teljes munkaidős foglalkoztatottjának egynegyedét a kereskedelem alkalmazta, ez a versenyszféra egészét tekintve is meghatározó volt a nem teljes munkaidősök létszámalakulására.

A költségvetési szférában nem közfoglalkoztatottként 0,5%-kal dolgoztak kevesebben, mint az előző év azonos időszakában, így az alkalmazásban állók létszáma 694 ezerre változott. A költségvetési intézmények foglalkoztatási szerepének túlsúlya jellemezte három nemzetgazdasági ág közül egyedül a humán-egészségügyi, szociális ellátásban volt létszámcsökkenés, amit részben az magyaráz, hogy néhány intézmény a nonprofit szférába került át. A költségvetési szféra átlagosan 179 ezer – az előző év azonos időszakinál 20 ezerrel több – közfoglalkoztatottnak adott munkát. A közfoglalkoztatottak többsége a szociális ágazatba van besorolva.

A havi intézményi statisztika által lefedett nonprofit szervezeteknél 2016 első felében 120 ezren dolgoztak, ebből 11,2 ezren közfoglalkoztatottként. A megfigyelt nonprofit szervezeti kör létszáma – részben a megfigyelésbe bevont kör felülvizsgálatának köszönhetően – 13,5%-kal nőtt.

Az intézményi munkaügyi-statisztika által nem lefedett kört is tartalmazó BM adatközlése szerint a közfoglalkoztatottként nyilvántartottak átlagos létszáma 2016 első felében 221 ezer volt. Létszámuk havonkénti alakulása a korábbi éveket jellemzőnél jóval kiegyensúlyozottabb. A legkevesebben, 183,0 ezren, márciusban dolgoztak ebben a formában, a júniusi létszám viszont már 245,7 ezer volt. A közfoglalkoztatásban részt vevők iskolai végzettség szerinti összetétele a teljes lakosságra jellemzőnél kedvezőtlenebb.

Júniusi adatok szerint 8,9%-uk még az általános iskolát sem fejezte be, további 46,7%-uk pedig csak alapfokú végzettséggel rendelkezett. A tavalyi azonos időszaki adatokkal történő összehasonlítás azt mutatja, hogy idén 22,8%-kal több alapfokú végzettséggel sem rendelkező dolgozott közfoglalkoztatottként, míg a legnagyobb tömeget képviselő alapfokú végzettségűek 16,5%-kal lettek többen.

A közfoglalkoztatás keretében dolgozók döntő többsége képzettséget nem igénylő foglalkozási kategóriába volt besorolva, ami még az iskolai végzettség szerinti összetételhez viszonyítva is túl magas arány, s ami feltehetően nem segíti elő a nyílt munkaerőpiacon hasznosítható munkatapasztalat megszerzését. A 2016-ban bevezetett elhelyezkedési juttatást, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatottak közül a piacképes szakmával rendelkezőket minél nagyobb arányban terelje át a versenyszférába, júniusig mintegy kétezren vették igénybe.

A szakképzettség hiánya mellett komoly hátrányt jelent, hogy a közfoglalkoztatottak jelentős része az ország munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű régióiban, azon belül is nagy arányban rossz közlekedési kapcsolatokkal rendelkező településeken él. Bár lehetséges, hogy az ország más részein lenne számukra olyan munkahely, ahol akár még képzésüket is vállalnák, de a lakhatási költségek közötti különbség, párosulva a megszokott kapcsolati hálóból történő kiszakadás jelentette hátránnyal, komoly akadálya a belföldi migrációnak.

A munkaerő-felmérésben 2016 első felében a külföldi munkahelyet megadó 118 ezer fő mellett – a tükörstatisztikák továbbvezetett adataira is alapozhatóan – minimálisan további 150–170 ezerre becsülhető a más uniós tagországokban dolgozó magyarok száma. A három fő fogadó ország Ausztria, Németország, illetve az Egyesült Királyság. Az Ausztriában dolgozók többsége ingázó, vagy szezonális munkát vállaló, akinek családja Magyarországon él. A Németországban dolgozók jelentős részének is itthon marad a családja, melynek fő jövedelmi forrása vélhetően a kinti kereset.

Mindkét országban a középfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező férfiak jelentik a külföldön dolgozó magyarok többségét. Ausztriában a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, illetve az építőipar, Németországban pedig az ipar és az építőipar foglalkoztatja a legtöbb magyart.

Az Egyesült Királyságról a magyar munkaerő-felmérésből csak annyit lehet biztosan tudni, hogy az előbbi két országra jellemzőnél az oda migrálók iskolázottabbak, összességében némileg fiatalabbak, többségükben vagy még nem alapítottak saját családot, vagy olyanok, akik családjukkal együtt költöztek el a fogadó országba.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum